Seu electrónica

Tinc dret a vacacions estant cobrant una prestació per desocupació?

Durant el període en el qual està percebent prestacions per desocupació no és un treballador en actiu, i per tant, no té dret a gaudir de vacacions.

A més, mentre cobra prestacions, ha de complir les seues obligacions de buscar activament ocupació, participar en accions que incrementen les seues possibilitats de treballar i comparéixer davant l'entitat gestora quan siga requerit per a açò.

No obstant l'anterior, té la possibilitat d'eixir a l'estranger per temps no superior a quinze dies naturals per una sola vegada cada any, sempre que açò no implique incompliment de les seues obligacions