Seu electrónica

Seguiré cobrant subsidi si canvia la meua situació econòmica o la de la meua família? He de comunicar-ho?

Si mentre percep el subsidi per desocupació canvia la seua situació econòmica perquè obté rendes superiors, en càlcul mensual, a el 75 % del salari mínim interprofessional, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (quanties per a enguany), durant menys de 12 mesos, se suspèn el subsidi i quan deixe de rebre aquestes rendes podrà reprendre-ho. Si passats els 12 mesos seguix incomplint el requisit, el subsidi s'extingirà.

En tot cas, té obligació de comunicar en l'oficina de prestacions el canvi en la seua situació econòmica i de sol·licitar la baixa, si escau, en les prestacions per desocupació, en el moment en què es donen situacions que produïsquen la suspensió o l'extinció de la prestació o quan vosté deixe de reunir els requisits exigits per a percebre-la. 

Si per a accedir al subsidi que té aprovat no s'exigia tindre responsabilitats familiars, en el cas que varien els ingressos de la resta de membres de la unitat familiar, podrà continuar percebent aquest subsidi i no serà necessari comunicar la variació en l'oficina de prestacions.

Per contra, si per a accedir al subsidi se li van exigir responsabilitats familiars, podrà seguir percebent-ho si el seu familiar no té ingressos individuals superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional vigent, exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries i a més la renda del conjunt de la unitat familiar, dividida pel nombre de membres que la componen, tampoc supera eixe límit.

En cas de superar-ho, d'una o una altra forma, deixaria de tindre responsabilitats familiars incomplint un dels requisits per a seguir percebent el subsidi.