Seu electrónica

Estic en excedència voluntària en la meua empresa. Puc cobrar la parada?

Si en passar a la situació d'excedència voluntària en la teua empresa, sol·licites la prestació per desocupació, se't denegarà perquè no tens situació legal de desocupació.

Si estant en excedència voluntària, treballes en una altra empresa diferent i en finalitzar el teu contracte per causes alienes a la teua voluntat sol·licites la prestació per desocupació, podries tindre dret a la mateixa:

  • Si la durada de l'excedència voluntària no ha finalitzat quan es produïx la situació legal de desocupació. En este cas, si la durada de la prestació supera la de l'excedència, cobraràs la prestació fins que finalitze aquesta excedència. En eixe moment la prestació se suspendrà, ja que has de sol·licitar la teua reincorporació a l'empresa i esperar la seua resposta. Si l'empresa manifesta la impossibilitat d'acceptar la teua reincorporació per falta de vacant adequada, o denega la mateixa en eixe moment però admet el reingrés en una data futura, podràs continuar percebent la prestació per desocupació fins hui de reincorporació a l'empresa o fins que la prestació finalitze.
  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja haguera transcorregut quan sol·licites la prestació per desocupació o no estiguera previst un període mínim de durada de l'excedència concedida. En este cas, és obligatori sol·licitar primer el reingrés en l'empresa. Mentre l'empresa no et responga, no és possible resoldre la sol·licitud de prestació per desocupació, per no tindre situació legal de desocupació. Si l'empresa respon que en eixe moment no et pots reincorporar, ja tindries situació legal de desocupació i es podria resoldre la teua sol·licitud de prestació.