Seu electrónica

Estic en excedència voluntària en la meua empresa. Puc cobrar la parada?

Si en passar a la situació d'excedència voluntària en la seua empresa, sol·licita la prestació per desocupació, se li denegarà perquè no té situació legal de desocupació.

Si estant en excedència voluntària, treballa en una altra empresa diferent i en finalitzar el seu contracte per causes alienes a la seua voluntat sol·licita la prestació per desocupació, podria tindre dret a la mateixa:

  • Si la durada de l'excedència voluntària no ha finalitzat quan es produïx la situació legal de desocupació. En este cas, si la durada de la prestació supera la de l'excedència, cobrarà la prestació fins que finalitze aquesta excedència. En eixe moment la prestació se suspendrà, ja que ha de sol·licitar la seua reincorporació a l'empresa i esperar la seua resposta. Si l'empresa manifesta la impossibilitat d'acceptar la seua reincorporació per falta de vacant adequada, o denega la mateixa en eixe moment però admet el reingrés en una data futura, podrà continuar percebent la prestació per desocupació fins hui de reincorporació a l'empresa o fins que la prestació finalitze.

 

  • Si el termini de durada de l'excedència voluntària ja haguera transcorregut quan sol·licita la prestació per desocupació o no estiguera previst un període mínim de durada de l'excedència concedida. En este cas, és obligatori sol·licitar primer el reingrés en l'empresa. Mentre l'empresa no li responga, no és possible resoldre la sol·licitud de prestació per desocupació, per no tindre situació legal de desocupació. Si l'empresa respon que en eixe moment no es pot reincorporar, ja tindria situació legal de desocupació i es podria resoldre la seua sol·licitud de prestació.