Seu electrónica

Puc cobrar la parada si em reduïxen la jornada de treball?

Podràs tindre dret a la prestació per desocupació si et reduïxen la jornada de treball per alguna de les següents causes:

  1. Per decisió empresarial de acord amb l'establit en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La reducció de la jornada ha de ser temporal i estar compresa entre un 10 i un 70 % de la jornada diària, setmanal, mensual o anual, i sempre que el salari es reduïsca de forma similar i siga deguda a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o es produïsca per causes de força major, en este cas serà necessària l'autorització de l'Autoritat Laboral.
  2. Per resolució judicial adoptada en un procediment concursal, sense que estiguen compreses les reduccions de jornades definitives o que s'estenguen a tot el període que resta de la vigència del contracte de treball.

No es tindrà dret si la reducció de jornada és definitiva o dura tot el període que quede pendent de complir del contracte de treball.

Per açò, si la teua empresa i tu acordeu reduir la teua jornada de treball no podràs percebre la prestació per desocupació, en entendre's que la reducció de la jornada és acceptada per tu com una modificació de les condicions de treball del teu contracte.