PUC COBRAR LA PARADA SI EM REDUÏXEN LA JORNADA DE TREBALL?

Podrà tindre dret a la prestació per desocupació si li reduïxen la jornada de treball per alguna de les següents causes:

  1. Per decisió empresarial d'acord de l'establit en l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. La reducció de la jornada ha de ser temporal i estar compresa entre un 10 i un 70 % de la jornada diària, setmanal, mensual o anual, i sempre que el salari es reduïsca de forma similar i siga deguda a causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o es produïsca per causes de força major, en este cas serà necessària l'autorització de l'Autoritat Laboral.
  2. Per resolució judicial adoptada en un procediment concursal, sense que estiguen compreses les reduccions de jornades definitives o que s'estenguen a tot el període que resta de la vigència del contracte de treball.

No es tindrà dret si la reducció de jornada és definitiva o dura tot el període que quede pendent de complir del contracte de treball.

Per açò, si la seua empresa i vosté acorden reduir la seua jornada de treball no podrà percebre la prestació per desocupació, en entendre's que la reducció de la jornada és acceptada per vosté com una modificació de les condicions de treball del seu contracte.