Seu electrónica

La meua situació matrimonial, influïx en les prestacions per desocupació a l'efecte de rendes i càrregues familiars?

La seua situació matrimonial afecta a les prestacions per desocupació ja que influïx en les rendes i càrregues familiars que el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) té en compte.

Si és una persona separada legalment o divorciada, se li consideraran càrregues familiars els fills i les filles comunes del matrimoni quan convisquen amb vosté, sempre que reunisquen els requisits d'edat (menors d'anys 26 o majors amb discapacitat) i manquen de rendes pròpies.

Si no conviuen amb vosté però té l'obligació, per sentència o conveni regulador, de pensió d'aliments, també es consideren càrregues familiars si complixen els requisits citats.

La separació de fet, quan vosté no haja presentat demanda de nul·litat, separació o divorci o el jutge no haja dictat les mesures provisionals, no suposa la dissolució conjugal i els cònjuges seguixen obligats a sostindre les càrregues del matrimoni.

La separació de fet no canvia la composició de la unitat familiar ni el sistema de càlcul de les seues rendes, per la qual cosa no s'exclourà al seu cònjuge ni les seues rendes de la unitat familiar. No obstant açò, podrà excloure's al seu cònjuge de la unitat familiar, si vosté justifica que li han admès a tràmit la demanda de nul·litat, separació o divorci, encara que no hi haja sentència ni acte judicial adoptant mesures provisionals.

En cas de matrimoni, si el seu cònjuge tinguera fills o filles d'una altra relació i conviuen amb el matrimoni, formaran part de la unitat de convivència i podran al·legar-se per vosté com a càrrega, sempre que siguen menors d'anys 26 o majors amb discapacitat o siguen menors en acolliment, i complisquen el requisit de mancar de rendes superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional.

No obstant açò, si vosté té parella de fet, els fills i filles de la seua parella no podran al·legar-se com a càrrega ni podran tindre's en compte els seus ingressos per a determinar si vosté té responsabilitats familiars.

Como excepción, si es usted víctima de violencia de género, para establecer si tiene cargas familiares, no se considera miembro de su unidad familiar a su agresor, ni se tienen en cuenta sus rentas.