Seu electrónica

Si no estic d'acord amb la prestació aprovada o amb la denegació, quin termini tinc per a reclamació prèvia? Quin termini té el SEPE per a contestar? Si no contesta, quin termini tinc per a demandar davant el Jutjat social?

Si no estàs d'acord amb la resolució d'aprovació de la teua sol·licitud de prestació per desocupació o amb la denegació, podràs presentar una reclamació prèvia davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), en el termini de trenta dies des de la notificació de la resolució sobre la prestació sol·licitada, si va ser expressa, o des que transcórreguen tres mesos des que vas presentar la sol·licitud sense haver rebut la notificació de la resolució, entenent-se aleshores que ha sigut denegada per silenci administratiu.

Has de presentar la reclamació per escrit. En ella faràs constar el teu nom i cognoms, la teua identificació personal, la direcció a efectes de notificacions (si anara diferent a l'aportada en la sol·licitud de la prestació), l'acte que recorres i la raó de la seua impugnació, així com el lloc, la data, la teua firma i l'òrgan, centre o unitat administrativa a la qual dirigixes aquesta reclamació.

Podràs acompanyar a la reclamació prèvia la documentació que estimes oportuna per a millor defensa dels teus interessos.

El SEPE haurà de contestar a la reclamació en el termini de quaranta-cinc dies. Si transcorre este termini sense que es produïsca resolució expressa, s'entendrà desestimada la reclamació per silenci administratiu. En este cas, si vols interposar demanda davant el Jutjat social, tens un termini de trenta dies a explicar des del dia en què s'entenga denegada la teua reclamació per silenci administratiu. Si contesta en termini denegant-te la teua reclamació, la demanda s'haurà de presentar en el termini de 30 dies des de la notificació de la denegació.