Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Col·locació adequada

Es considerarà adequada, la col·locació en la professió demandada per la persona treballadora, d'acord amb la seua formació, característiques professionals, experiència prèvia o interessos laborals i també aquella que es corresponga amb la seua professió habitual o qualsevol altra que s'ajuste a les seues aptituds físiques i formatives.

En els dos últims casos, a més, l'oferta haurà d'implicar un salari equivalent a l'establit en el sector en el qual s'oferisca el lloc de treball.

La col·locació que s'oferisca haurà de ser indefinida i amb un salari, en cap cas, inferior al salari mínim interprofessional.

En el marc de l'acord d'activitat voluntàriament acceptat, també serà col·locació adequada, la que siga convinguda dins de l'itinerari d'inserció, inclosa la col·locació de durada determinada regulada en l'article 15.3 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2015 , de 23 de octubre i la col·locació a temps parcial. Solament en este marc, serà adequada la col·locació que s'oferisca en una localitat que no siga la de residència de la persona treballadora.