Seu electrónica

Compromís d'activitat

És el compromís que adquirix la persona sol·licitant o beneficiària de les prestacions de buscar activament ocupació, acceptar una col·locació adequada i participar en accions específiques de motivació, informació, orientació, formació, reconversió o inserció professional, per a augmentar les possibilitats d'obtindre un lloc de treball, obligant-se a complir totes aquelles obligacions previstes en les normes que regulen les prestacions per desocupació. El seu incompliment se sancionarà amb infracció lleu.

No obstant açò, la participació en accions de millora de les possibilitats de trobar un lloc de treball, serà voluntària per a les persones beneficiàries de prestacions contributives durant els 30 primers dies en què perceben la prestació. En este cas, si no participen en les mateixes, no comportarà efectes sancionadors.

Els servicis públics d'ocupació tindran en compte la condició de víctima de violència de gènere, a l'efecte de suavitzar, en cas necessari, el compliment de les obligacions que imposa el compromís d'activitat.