Seu electrónica

Documentació necessària per al subsidi per esgotament de la prestació contributiva

Per a sol·licitar l'ALTA INICIAL del subsidi per esgotament de prestació contributiva amb responsabilitats familiars, la persona sol·licitant haurà de presentar:

 • El model oficial de sol·licitud.
 • En cas que l'entitat gestora ho requerisca ha de presentar el justificant de rendes.

Per a l'acreditació de responsabilitats familiars haurà de presentar:

 • Justificant dels ingressos obtinguts en el mes anterior a la sol·licitud pel seu cònjuge i/o fills o filles que haja fet constar en la sol·licitud.
 • En cas de cònjuge i/o fills o filles que no residixen a Espanya i estiguen treballant:
  • Formulari O 006 o I- 302 , per a països membres de la Unió Europeao Espai Econòmic Europeu o amb els quals existisca conveni sobre protecció per desocupació (Suïssa o Austràlia).
  • Certificació consular o de l'ambaixada d'Espanya en el país de residència, o certificació de l'organisme competent en eixe país sobre la situació laboral del seu cònjuge i/o fills o filles, per a països que no siguen membres de la Unió Europea o Espai Econòmic Europeu, o amb els quals no existisca conveni sobre protecció per desocupació.
 • Llibre de Família o certificació del Registre Civil de naixement o de família. En el cas de les persones estrangeres, document equivalent als citats anteriorment, amb traducció oficial a l'espanyol.

En cas de tindre fills o filles majors d'anys 26 amb discapacitat:

 • Bé mitjançant resolució o certificat expedit per l'Institut de Majors i Servicis Socials (IMSERSO) o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent, bé mitjançant la targeta acreditativa del grau de discapacitat..

En el supòsit de tindre menors en acolliment:

 • Resolució judicial o escrit de formalització d'acolliment en el qual conste el consentiment de l'Entitat Pública que en cada territori tinga encomanada la protecció de menors i la data d'efectes de l'acolliment.

En cas de separació o divorci:

 • Sentència i/o conveni regulador on figure la quantitat per pensió alimentosa a favor dels fills o filles i de la pensió compensatòria.