Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

Si estàs cobrant la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i estàs de baixa per incapacitat temporal (IT), poden donar-se diferents situacions que afectaran a la teua prestació.

Si estàs percebent la prestació contributiva i inicies una situació d'incapacitat temporal (IT), el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) et continuarà pagant mensualment la prestació econòmica i efectuant les cotitzacions a la Seguretat Social mentre dure la prestació contributiva. La durada d'esta seguirà sent la mateixa.

No hauràs de realitzar cap gestió davant el SEPE quan et trobes en situació d'IT, doncs serà l'INSS el que s'encarregarà d'açò. No obstant açò, si la teua baixa mèdica és anterior al 1 dia de gener de 2022 , hauràs de continuar entregant en la teua oficina de prestacions els parts de confirmació, i l'alta mèdica, quan esta tinga lloc. 

Quan la situació d'IT no procedix d'una recaiguda d'una incapacitat anterior iniciada durant la vigència d'un contracte de treball, si continues en esta situació quan acabe el període de prestació contributiva, seguiràs percebent la prestació per IT, amb un import igual a el 80 % de l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples (IPREM) mensual (quanties per a enguany). Per a açò hauràs d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Si la situació d'IT és conseqüència de la recaiguda d'una IT anterior que va començar durant la vigència d'un contracte de treball, percebràs la prestació per IT amb el mateix import que la prestació per desocupació. En este cas, si en acabar la prestació contributiva continues en situació d'IT, seguiràs percebent la prestació per IT, amb el mateix import que estaves percebent. Per a açò, hauràs d'acudir a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i sol·licitar el pagament de la prestació per IT.

Hauràs de contactar amb la teua Oficina d'Ocupació per a informar-los d'esta situació d'IT.

A més, en acabar la IT podràs sol·licitar un subsidi per desocupació per haver esgotat una prestació de nivell contributiu, si reunix els requisits.
 

Encara que et trobes malalt o malalta, la quantia del subsidi que estigues percebent no varia; tampoc la seua durada. Si durant la percepció del subsidi, a causa de malaltia o accident, et trobares impossibilitat o impossibilitada temporalment per a treballar, hauràs d'entregar en l'oficina d'ocupació el justificant mèdic en el qual conste aquesta circumstància.

Deberás contactar con tu Oficina de Empleo para informarles de esta situación de IT.

En finalitzar el subsidi no tindràs dret a prestació econòmica per incapacitat temporal encara que continues malalt o malalta, ja que no et trobes en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social per a esta prestació.