Seu electrónica

Compatibilitat substitució treballadors o treballadores en formació per persones beneficiàries de prestacions

Podran acollir-se a este programa totes les empreses, independentment de la grandària de la seua plantilla, sempre que les accions de formació estiguen finançades per qualsevol de les Administracions Públiques.

L'aplicació del programa serà obligatòria per a les persones treballadores aturades beneficiàries de prestacions per desocupació.

Les persones aturades contractades percebran el % 50 de la prestació contributiva o del subsidi per desocupació al que tinguen dret, mentre estiga vigent el contracte, i amb el límit màxim del doble del temps que els quede per percebre de la prestació o del subsidi.