Seu electrónica

M'han concedit una beca

 

La prestació per desocupació i el subsidi per desocupació són incompatibles amb:

  • La realització en empreses de pràctiques no laborals, no lligades a un pla d'estudis, que suposen estar dins del Règim General de la Seguretat Social com assimilat o assimilada a persona treballadora per compte d'altri.
  • Amb caràcter general, amb la participació en programes de formació vinculats  a estudis universitaris o de formació professional en els quals es realitzen pràctiques formatives curriculars o no curriculars, que no donen lloc a una relació laboral, però sí suposen el cobrament per les persones participants d'una quantitat econòmica i la seua introducció en el Règim General de la Seguretat Social com assimilat o assimilada a persona treballadora per compte d'altri.

No obstant l'anterior, sí és possible compatibilitzar les pràctiques formatives amb les prestacions quan es donen les següents circumstàncies:

    • Que les pràctiques en entitats públiques o privades estiguen incloses en el pla d'estudis corresponent i que es realitzen en el marc de col·laboració entre aquelles entitats i el centre docent que es tracte.
    • Que la realització de les pràctiques no requerisca dedicació exclusiva per part de les persones participants, ja que estes han de continuar acreditant que estan disponibles per a buscar activament ocupació,  així com per a acceptar una col·locació adequada.
    • Que la contraprestació econòmica que perceben les persones participants es limite a compensar-los pels gastos derivats de la participació en aquestes pràctiques: material de treball, locomoció, allotjament o manutenció.  

En aquells casos en què les pràctiques formatives  no comporten contraprestació econòmica alguna, la percepció de les prestacions i subsidis per desocupació poden compatibilitzar-se sempre que continuen complint tots els requisits exigits per a açò.

Si les pràctiques formatives són compatibles amb la prestació o el subsidi per desocupació, l'alumne o l'alumna continuarà percebent aquesta prestació o subsidi íntegrament, sense que es reste res per les hores realitzades de pràctiques. Si per contra, les pràctiques formatives són incompatibles amb la prestació o subsidi, estos se suspenen a data de l'inici de la beca.

Àdhuc sent compatibles aquestes pràctiques, la persona interessada també pot, si ho desitja, suspendre la prestació o subsidi per desocupació. En este cas, podrà sol·licitar la seua represa en el termini de quinze dies hàbils a partir del dia que finalitzen les pràctiques.