Seu electrónica

He trobat treball com a autònom o autònoma

Si estàs cobrant prestacions per desocupació i inicies una activitat com a persona treballadora per compte propi de durada inferior a 60 mesos, se suspendrà la prestació, i si se sobrepassa aquest període, s'extingirà.

Podràs reprendre la prestació en estos casos, i sempre que complisques la resta de requisits:

 • Si el treball per compte propi ha sigut inferior a 24 mesos, encara que no t'hages donat de alta com a treballador o treballadora per compte propi inclòs dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Si la durada del treball per compte propi ha sigut superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i t'has donat de alta com a treballador o treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

En estos supòsits, quan cessaments en l'activitat per compte propi, podràs sol·licitar la represa de la prestació per desocupació. El termini per a sol·licitar-la és 15 de dies hàbils següents al cessament en el treball per compte propi. En este cas, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi tingueres dret a la protecció per cessament d'activitat, podràs triar entre percebre esta prestació o continuar percebent la protecció per desocupació que va quedar suspesa. Si optes per la prestació que va quedar suspesa, les cotitzacions que van donar lloc a la prestació que no ha triat, no es tindran en compte per a accedir a una prestació posterior.

La prestació per desocupació s'extingirà:

 • Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a 60 mesos.
 • Si el treball per compte propi va tindre una durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, i la persona treballadora no es va donar de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels Règims Especials de la Seguretat Social

 

Si estàs percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i has cessat amb caràcter total i definitiu la teua activitat laboral, i et dones de alta/dónes de alta com a treballador o treballadora per compte propi, podràs seguir percebent la prestació que et corresponga, mentre estigues treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que et quede per percebre, sempre que sol·licites la compatibilitat en l'improrrogable termini de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

La compatibilitat de la prestació contributiva amb l'activitat per compte propi cessarà per la realització d'un treball per compte alié a temps complet o parcial.

També es podrà aplicar l'indicat en este apartat a els qui estiguen percebent la prestació per desocupació i s'incorporen com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o socis treballadors o sòcies treballadores de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguen enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social que corresponga per raó de la seua activitat per compte propi.

La persona treballadora que s'aculla a esta compatibilitat percebrà el % 100 de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, si escau, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social.
 

 • Els qui inicien una activitat per compte propi o s'incorporen a una cooperativa de treball associat de nova creació o societat laboral de nova creació sense donar-se de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Els qui inicien una activitat per compte propi o s'incorporen a una cooperativa de treball associat o societat laboral ja constituïdes donant-se de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Els qui es donen de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per a incorporar-se com a soci o sòcia a una societat mercantil.
 • Aquelles persones l'última ocupació de les quals haja sigut per compte propi, amb independència que s'hagueren donat de alta en algun règim de la Seguretat Social o ho hagueren fet en alguna Mutualitat.
 • Els qui hagen fet ús d'este dret en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 • Els qui hagen obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 • Els qui es donen de alta com a persones treballadores autònomes i firmen un contracte per a realitzar la seua activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per a qui hagueren prestat els seus servicis per compte d'altri immediatament abans de l'inici de la situació legal de desocupació, o amb una empresa del mateix grup empresarial. Esta exclusió també afectarà a les persones treballadores que vagen a desenvolupar la seua activitat professional incorporant-se a una societat laboral o cooperativa de nova creació.