HE TROBAT TREBALL COM A AUTÒNOM O AUTÒNOMA

Si està cobrant prestacions per desocupació i inicia una activitat com a persona treballadora per compte propi de durada inferior a 60 mesos, se suspendrà la prestació, i si se sobrepassa aquest període, s'extingirà.

Podrà reprendre la prestació en estos casos, i sempre que complisca la resta de requisits:

 • Si el treball per compte propi ha sigut inferior a 24 mesos, encara que no s'haja donat de alta com a treballador o treballadora per compte propi inclòs dins d'algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Si la durada del treball per compte propi ha sigut superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos i s'ha donat de alta com a treballador o treballadora per compte propi en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors del Mar.

En estos supòsits, quan vosté cessament en l'activitat per compte propi, podrà sol·licitar la represa de la prestació per desocupació. El termini per a sol·licitar-la és 15 de dies hàbils següents al cessament en el treball per compte propi. En este cas, el dret al cobrament naixerà a partir de l'endemà al cessament.

Si després del cessament en el treball per compte propi tinguera dret a la protecció per cessament d'activitat, podrà triar entre percebre esta prestació o continuar percebent la protecció per desocupació que va quedar suspesa. Si opta per la prestació que va quedar suspesa, les cotitzacions que van donar lloc a la prestació que no ha triat, no es tindran en compte per a accedir a una prestació posterior.

La prestació per desocupació s'extingirà:

 • Si el treball per compte propi és de durada igual o superior a 60 mesos.
 • Si el treball per compte propi va tindre una durada igual o superior a 24 mesos i inferior a 60 mesos, i la persona treballadora no es va donar de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels Règims Especials de la Seguretat Social

 

Si vosté està percebent la prestació per desocupació de nivell contributiu i ha cessat amb caràcter total i definitiu la seua activitat laboral, i es dona de alta/dóna de alta com a treballador o treballadora per compte propi, podrà seguir percebent la prestació que li corresponga, mentre estiga treballant per compte propi, durant un màxim de 270 dies o durant el temps inferior que li quede per percebre, sempre que sol·licite la compatibilitat en l'improrrogable termini de 15 dies a explicar des de la data d'inici de l'activitat per compte propi.

La compatibilitat de la prestació contributiva amb l'activitat per compte propi cessarà per la realització d'un treball per compte d'altri a temps complet o parcial.

També es podrà aplicar l'indicat en este apartat a els qui estiguen percebent la prestació per desocupació i s'incorporen com a socis o sòcies de societats laborals de nova creació o socis treballadors o sòcies treballadores de cooperatives de treball associat de nova creació, que estiguen enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social que corresponga per raó de la seua activitat per compte propi.

La persona treballadora que s'aculla a esta compatibilitat percebrà el % 100 de la quantia de la prestació per desocupació amb el descompte de l'IRPF, si escau, i sense deducció de cotització a la Seguretat Social.

 

 

 • Els qui inicien una activitat per compte propi o s'incorporen a una cooperativa de treball associat de nova creació o societat laboral de nova creació sense donar-se de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Els qui inicien una activitat per compte propi o s'incorporen a una cooperativa de treball associat o societat laboral ja constituïdes donant-se de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social.
 • Els qui es donen de alta com a treballador o treballadora per compte propi en algun dels règims de la Seguretat Social per a incorporar-se com a soci o sòcia a una societat mercantil.
 • Aquelles persones l'última ocupació de les quals haja sigut per compte propi, amb independència que s'hagueren donat de alta en algun règim de la Seguretat Social o ho hagueren fet en alguna Mutualitat.
 • Els qui hagen fet ús d'este dret en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 • Els qui hagen obtingut el pagament únic de la prestació per desocupació en 24 els mesos immediatament anteriors a la data d'inici de l'activitat per compte propi.
 • Els qui es donen de alta com a persones treballadores autònomes i firmen un contracte per a realitzar la seua activitat professional amb l'ocupador o ocupadora per a qui hagueren prestat els seus servicis per compte d'altri immediatament abans de l'inici de la situació legal de desocupació, o amb una empresa del mateix grup empresarial. Esta exclusió també afectarà a les persones treballadores que vagen a desenvolupar la seua activitat professional incorporant-se a una societat laboral o cooperativa de nova creació.