Seu electrónica

Suspensió i Extinció

Suspensió

La prestació se suspendrà quan la relació laboral se suspenga per una causa diferent de l'aplicació del Mecanisme XARXA.

També se suspendrà per col·locació a temps complet per compte d'altri o compte propi.

Extinció

La prestació s'extingirà si s'és baixa en l'empresa per qualsevol motiu.

Igualment s'extingirà per imposició de sanció, en els termes previstos en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social.