Seu electrónica

Desitge tornar al meu país

 

Si vosté és una persona estrangera no comunitària i vol tornar al seu país, conega quins són els requisits i la informació necessaris per a poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació.

Requisits

Per a poder cobrar el pagament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació deu:

  • Ser nacional d'un país que tinga conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social (Andorra, Argentina, Austràlia, Bolívia, Brasil, Canadà, Xile, Colòmbia, Equador, Estats Units, Federació Russa, Filipines, Japó, Marroc, Mèxic, Paraguai, Perú, República Dominicana, Tunísia, Ucraïna, Uruguai, Veneçuela, El Salvador, República de Corea, República de Cap Verd i República Popular la Xina), i tindre residència legal a Espanya.
  • Queden excloses les persones nacionals dels països que formen part de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu, de Suïssa, persones apàtrides i els qui tinguen doble nacionalitat, quan una d'elles siga la d'un país que tinga conveni bilateral amb Espanya en matèria de Seguretat Social i l'altra siga l'espanyola o la d'un país de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.
  • Estar en desocupació i inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació.
  • Tindre reconegut el dret a la prestació per desocupació de nivell contributiu, sense compatibilitzar-ho amb un treball a temps parcial.
  • Assumir el compromís de retornar al seu país d'origen, si escau, en companyia de les persones de la seua família reagrupades que no tinguen autorització de residència independent, en el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la data del primer pagament a Espanya, i el compromís de no retornar a Espanya en el termini de tres anys.
  • No estar afectat o afectada per algun dels supòsits de prohibició d'eixida del territori nacional previstos en la legislació d'estrangeria.

 

¿Puc tornar a Espanya en el futur?

No podrà tornar a Espanya fins que no passe el període de compromís de no tornada de tres anys, i sempre que prèviament sol·licite de nou les autoritzacions de treball i de residència a Espanya. En cap cas podrà tornar abans de la fi d'eixe període per a residir i/o realitzar una activitat lucrativa o professional, fins i tot encara que volguera retornar les quantitats que haja percebut com a abonament acumulat i anticipat de la prestació contributiva per desocupació per a la tornada voluntària al seu país d'origen.

Una vegada que tinga aprovat el dret d'abonament anticipat i acumulat de la prestació contributiva per desocupació, passats trenta dies naturals des de la data del primer pagament i sense necessitat d'un altre procediment administratiu, les autoritzacions de residència de les quals vosté siga titular quedaran extingides.

Transcorregut el període de tres anys des de la seua eixida d'Espanya, tindrà un dret preferent per a incorporar-se al contingent de persones treballadores estrangeres no comunitàries, sempre que justifique els requisits exigits en la normativa vigent en matèria d'estrangeria i immigració.

Si vosté era resident temporal a Espanya i decidix tornar legalment en acabar el termini del compromís de no tornada de tres anys, la seua situació de residència continuarà a l'efecte de completar el període que li faltara per a obtindre, si escau, la residència permanent. El període d'absència fora d'Espanya no es tindrà en compte per a obtindre el permís de residència permanent.

Si tenia residència permanent a Espanya i torna després de finalitzar el termini de compromís de no tornada de tres anys, podrà recuperar la seua condició de resident permanent a través d'un procediment simplificat.