Seu electrónica

Responsabilitats familiars

A l'efecte del subsidi per desocupació, tindre responsabilitats familiars significa tindre al seu càrrec al seu cònjuge o a algun fill o filla per naturalesa o adopció que siga menor d'anys 26 o major amb discapacitat o persones menors acolliments, si conviuen o depenen econòmicament del sol·licitant i no tenen rendes mensuals superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), sense explicar la part proporcional de dos pagues extraordinàries, sempre que la suma de els ingressos de tots els membres de la seua unitat familiar així constituïda, dividida entre el nombre de components de la mateixa, no supere aquesta quantitat. (Quanties per a enguany).

Les filles i fills a càrrec poden tindre's en compte per tots dos cònjuges, tant si sol·liciten la prestació per desocupació, per al càlcul de les quanties mínima i màxima a percebre (topalls), com si sol·liciten un subsidi per desocupació en el qual siga imprescindible tindre responsabilitats familiars.

Si han contret matrimoni i conviu amb els fills o filles privatius del seu cònjuge, podrà al·legar-los com a familiars a càrrec sempre que els gastos necessaris per a la seua subsistència siguen assumits, directa o indirectament, amb càrrec als ingressos destinats a la seua unitat de convivència.

A l'efecte del subsidi, la parella de fet de la persona sol·licitant o persona beneficiària no es considera integrant de la seua unitat familiar, ni per tant, pot ser al·legat/a per este o esta com a càrrega familiar.

Si la persona sol·licitant o persona beneficiària del subsidi conviu únicament amb els seus fills o filles i/o fills o filles menors d'o 26 majors amb discapacitat, haurà d'acreditar les rendes o la manca de rendes de tots, sense que siga suficient acreditar solament les d'algun/a o alguns/as d'ells/as.

Tenint en compte l'obligació dels pares i mares de prestar aliments als seus fills i filles imposada per l'article 143 del Codi Civil, si la seua unitat de convivència està composta per la seua parella de fet i pels seus fills o filles comunes menors d'anys 26 o majors amb discapacitat, o per persones menors acolliments per tots dos, es determinarà la renda que els fills o filles puguen disposar, imputant-los a cadascun d'ells/as, el resultat de dividir totes les rendes de l'altre progenitor/a entre este/a i el nombre total de fills o filles que depenguen d'ell o ella.