Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Protecció de Dades Garantia Juvenil - Informació Addicional

Imagen lectura fácil Lectura fácil

IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

 • Identitat del Responsable: Sistema Nacional de Garantia Juvenil – Servici Públic d'Ocupació Estatal (SNGJ – SEPE)
 • Domicilio : Calle Condesa de Venadito, 9 , 28027 – Madrid .
 • Telèfon de contacte: 060
 • Direcció electrònica: info.garantiajuvenil@sepe.es

 ¿AMB QUE FINALITAT TRACTEM LES SEUES DADES?

Les dades que ens has facilitat en inscriure't en  el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (d'ara endavant, SNGJ) seran tractats amb les següents finalitats:

 • Gestionar el procés d'alta en el SNGJ. Atorgar, mantindre, suspendre o revocar l'alta, així com gestionar el seguiment del procés.
 • Comptar amb un perfil bàsic de cada jove registrat, que podrà ser complementat per les entitats col·laboradores (Article 88 de la Llei 18 / 2014 ), conforme a l'avaluació dels atributs definits a nivell de cada acció o mesura del Catàleg únic d'actuacions desenvolupat en el Pla Nacional d'Implantació de la Garantia Juvenil. Així mateix, t'informem que sobre la base d'eixe possible perfil es prengueren decisions automatitzades.
 • Facilitar als subjectes contemplats en les lletres a), b), c) i d) de l'article 88 de la Llei 18 / 2014 com a ens que desenvoluparan l'atenció als usuaris beneficiaris del SNGJ, la informació necessària per a l'elaboració dels itineraris i la comprovació del compliment dels requisits exigibles de conformitat al contingut de les convocatòries i de les accions que puguen desenvolupar. Tot açò perquè els jóvens inscrits puguen rebre una oferta d'ocupació, educació o formació, inclosa la formació d'aprenenta o període de pràctiques, després d'acabar l'educació formal o quedar aturats, a través de la implantació d'un Sistema de Garantia Juvenil.
 • Enviament de campanyes de comunicació de difusió de programes educatius, formatius i d'ocupació en el marc del SNGJ, sempre que ho hagueres acceptat expressament a través de la casella habilitada a este efecte.
 • Permetre el seguiment i l'avaluació de les actuacions efectuades en el marc de la Garantia Juvenil.
 • Garantir que les accions i mesures desenvolupades a l'empara de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, així com dels Programes Operatius del Fons Social Europeu que puguen desenvolupar-se per a la instrumentació de la Garantia Juvenil, siguen aplicades de forma exclusiva als subjectes inscrits en el SNGJ.

¿COM ÉS LA LEGITIMACIÓ AMB la qual TRACTEM LES TEUES DADES?

La base legal per al tractament de les teues dades és:

 • El compliment d'una obligació legal: Capítol I del Títol IV de la Llei 18 / 2014 , de 15 de octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència que regula el règim general del Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya i el procediment d'atenció als beneficiaris del mateix establint noves mesures de suport a la formació i a la contractació per al col·lectiu de jóvens no ocupats ni integrats en els sistemes d'educació o formació.
 • El consentiment de l'interessat en cas que acceptes la recepció de campanyes de comunicació de difusió de programes educatius, formatius i d'ocupació en el marc del programa.

DRET A RETIRAR EL TEU CONSENTIMENT

En qualsevol moment pots retirar el teu consentiment per al tractament de les teues dades, en este cas ens veurem obligats a procedir a la teua baixa d'ofici del Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil en perdre la finalitat de la inscripció en si mateixa.

¿Al fet que DESTINATARIS ES COMUNICAREN LES TEUES DADES?

Les teues Dades personals podran ser cedits, per a la comprovació de la veracitat de la informació, a les següents entitats/organismes (Article 111.1 .g) de la Llei 18 / 2014, de 15 de octubre):

a)  Les entitats col·laboradores de les accions que formen part del Sistema Nacional de Garantia Juvenil:

 • L'Administració General de l'Estat, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de les mateixes, cadascuna en l'àmbit de les seues competències.
 • Les Administracions de les comunitats autònomes, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de les mateixes, cadascuna en l'àmbit de les seues competències.
 • Les entitats que integren l'Administració Local, així com les entitats de dret públic vinculades o dependents de les mateixes, cadascuna en l'àmbit de les seues competències.
 • Els interlocutors socials i entitats que actuen en l'àmbit privat.

b) La Direcció general de la Policia.

c) La Tresoreria General de la Seguretat Social.

 ¿QUANT TEMPS CONSERVAREM LES TEUES DADES?

La baixa en el SNGJ es produirà d'ofici transcorreguts quatre mesos des que un usuari inscrit complisca l'edat límit. Els usuaris inscrits en el SNGJ no seran donats de baixa mentre estiguen rebent algunes de les mesures o accions previstes en l'article 106 de la Llei 18 / 2014 , sempre que hagueren sigut prèviament consignades en el sistema conforme a les obligacions establides en l'article 100 de la mateixa.
No obstant l'anterior, les dades podran seguir conservant-se per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació aplicable.

¿CUALES SÓN ELS TEUS DRETS?

Tindràs dret a obtindre confirmació sobre si estem tractant dades personals que et concernixen o no. En relació amb les teues dades personals tens dret a: Accedir als mateixos; Sol·licitar la seua rectificació o supressió; Sol·licitar la limitació del seu tractament; Oposar-te al seu tractament i Sol·licitar la seua portabilitat en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica.
Podràs exercir tals drets davant el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per a açò, podràs dirigir-te per escrit al mateix en la direcció indicada, acompanyant a la teua sol·licitud una còpia de document d'identificació.

DRET A PRESENTAR RECLAMACIÓ DAVANT L'AUTORITAT DE CONTROL

En tot moment podràs presentar reclamació davant l'Agència de Protecció de dades competent.