Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Preguntes Freqüents

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que el seu objectiu és garantir que les persones jóvens entre 16 i 29 anys puguen rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturades.

En tot cas, Garantia Juvenil a Espanya presenta un enfocament integral, preventiu i d'atenció primerenca per a contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció en el mercat de treball de les persones jóvens.

 

 

Les persones jóvens entre 16 i 29 anys que no es troben en situació d'estudiar o formar-se ni treballant per compte propi o aliena, ja que constituïxen un dels grups de població amb més dificultats d'accés a l'ocupació en este moment i es tracta, per tant, d'un grup de població molt heterogeni que inclou tant a persones jóvens amb escassa formació com a persones jóvens altament qualificats.

 

 

  • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats partix de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar, així com els menors no acompanyats que aporten una Acreditació dels Servicis de Protecció de Menors de la Comunitat Autònoma que justifique individualment l'accés, mitjançant la inscripció, a activitats o programes d'educació o formació que redunden en el seu benefici.
  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tener más de 16 años y menos de 30 años.
  • No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
  • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupen en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d'ocupació bastarà amb la seua inscripció en els servicis públics d'ocupació.

Una vegada que la persona interessada s'ha donat de alta en el sistema podrà rebre ofertes del catàleg d'actuacions a través de la seua Comunitat Autònoma, l'Administració General de l'Estat, les entitats que col·laboren en la gestió del Fons Social Europeu o de les empreses que desitgen aplicar-se algun dels incentius previstos en la normativa vigent per a la contractació de persones jóvens.

 

 

Si ben Garantia Juvenil és aplicable en tot el territori nacional i el seu accés serà en igualtat de condicions per a totes les persones jóvens objecte d'atenció, amb especial dedicació a els qui es troben en una situació de desavantatge i/o risc d'exclusió social, les Comunitats Autònomes juguen un paper determinant lloc que es tracta d'un sistema l'èxit del qual dependrà de la bona coordinació entre les diferents administracions. Per eixa raó, s'ha creat una Comissió entre l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes per a la coordinació, avaluació i seguiment del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Així mateix, de conformitat amb el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, podran implantar, en l'àmbit de les seues competències, mecanismes específics per a la inscripció i mecanismes de coordinació per a conéixer les actuacions que s'estan duent a terme en el seu territori.

Per a ser beneficiari de Garantia Juvenil s'han de complir els requisits establits i accedir al Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil per a inscriure's.

Accés amb DNI electrònic o certificat

La forma més senzilla i ràpida d'accedir al fitxer és a través de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'establisquen normativament i que s'habilitaran per a la seua ocupació per part de les persones usuàries.

Informació per a obtindre-ho

Accés de forma assistida

En les oficines de les Cambres de comerç podran facilitar-te tot tipus d'informació sobre Garantia Juvenil.

Pincha aquí y encuentra tu Cámara de Comercio más cercana.

En els Centres i servicis de la Xarxa SIJ (Servicis d'Informació Juvenil), en coordinació amb INJUVE, es proporcionarà ajuda per a completar la sol·licitud d'inscripció amb el suport de personal qualificat.

Punxa ací i troba el teu centre SIJ més pròxim.

Accés a través del Sistema Cl@ve

Es tracta d'una plataforma comuna per a la identificació, autenticació i firma electrònica, un sistema interoperable i horitzontal que evita a les Administracions Públiques haver d'implementar i gestionar els seus propis sistemes d'identificació i firma, i als ciutadans haver d'utilitzar mètodes d'identificació diferents per a relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Accés Cl@ve

Inscripció amb usuari i contrasenya

Puedes iniciar tu inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil cumplimentando el formulario en la web.

Una vegada que respongues unes preguntes que ens permeten acreditar la teua identitat, podràs a continuació omplir la teua sol·licitud d'inscripció. Durant el procés, se't demanarà una contrasenya que podràs utilitzar per a entrar al teu perfil de Garantia Juvenil en futures ocasions. Si ja disposes de contrasenya, fes clic ací.

Altres formes d'accés

La inscripció es deu realitzar per via telemàtica en tots els casos amb l'excepció d'aquelles persones amb discapacitat reconeguda igual o superior a el 33 % i/o que es troben en risc d'exclusió social que compten amb el certificat que ho acredite.

Estes persones es podran inscriure mitjançant la presentació del formulari adjunt en les oficines de registre de l'Administració General de l'Estat i de les comunitats autònomes i de les Entitats establides en l'article 16 . 4 Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, la inscripció o renovació com a demandant d'ocupació en un Servici Públic d'Ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es complixen els requisits exigits.

Una vegada que s'haja presentat la sol·licitud d'inscripció per qualsevol de les vies indicades anteriorment, es procedirà a la comprovació dels requisits necessaris a través de consultes als organismes corresponents tals com la Tresoreria General de la Seguretat Social o la Direcció general de Policia. Es tracta d'un procediment administratiu que requerix d'un cert temps, en el qual es pretén garantir al màxim que la informació és correcta, atés que en figurar inscrita en Garantia Juvenil, una persona pot beneficiar-se d'accions contemplades dins de programes que disposen d'assignació econòmica concreta, com els de el Fons Social Europeu.

Després d'obtindre la resposta a tals consultes, s'emetrà la corresponent resolució tenint com a data d'efectes des de la sol·licitud d'inscripció. En l'actualitat, el temps mitjana de resolució està entorn de/entorn de tres o quatre dies laborables, des del moment en què es finalitza la sol·licitud d'inscripció correctament, sense menyscapte que puguen existir qüestions puntuals que allarguen este procés.

Si et vas inscriure amb un NIE i actualment tens DNI, flama a l'o 060 escriu-nos a info.garantiajuvenil@sepe.es i t'informem de com procedir per a realitzar el canvi en Garantia Juvenil i tindre les teues dades actualitzades.