Seu electrónica

Lliure circulació de treballadors

Viure i treballar en un altre país és una opció que vé generalitzant-se entre els europeus de totes les edats. Cada vegada més persones reconeixen els avantatges d'adquirir experiència professional d'esta forma. Treballar en l'estranger durant algun temps pot augmentar enormement els nivells de capacitació i les possibilitats de trobar un treball millor en el propi país.

Preguntes freqüents relacionades amb la mobilitat:

DIRECTIVA 2014 / 54 /UE de Parlament Europeu i del Consell: mesures a la lliure circulació de treballadors de la UE

La lliure circulació de treballadors en els països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) és un dret fonamental, que permet als seus ciutadans treballar i establir-se lliurement, sense necessitat d'autorització de treball, en qualsevol país membre, garantint igualtat de drets amb els nacionals d'aquest país. Este dret es fa extensiu als seus familiars, qualsevol que siga la seua nacionalitat.

Consultar les mesures transitòries establides per als països de l'ampliació.

Com a regla general, un ciutadà europeu pot exercir en un altre país de la UE qualsevol activitat professional, subjecte solament a les mateixes regles i limitacions que els nacionals. Alguns països supediten l'accés a determinades activitats, que poden ser tant autònomes com a per compte d'altri, a la possessió de títols, diplomes, certificats o qualificacions específiques. En estos casos serà necessari sol·licitar el reconeixement dels mateixos a efectes professionals, davant els organismes competents de cada Estat d'acolliment.

 

 

En principi, està assegurat en el país en el qual treballa. Vosté i la seua família tenen dret a rebre el mateix tracte en matèria de seguretat social i poden rebre les mateixes prestacions que els ciutadans del país d'acolliment. 

Quant a l'assistència sanitària: si és vosté beneficiari de la Seguretat Social, ha d'obtindre abans d'eixir d'Espanya el formulari corresponent de la sèrie I- 100 . A partir del 1 dia de juny dels 2004 formularis d'estada temporal, fonamentalment I- 111 i I- 128 , han sigut substituïts per la Targeta Sanitària Europea(TSE). Esta targeta és individual i certifica el dret del seu titular a rebre les prestacions sanitàries que siguen necessàries des d'un punt de vista mèdic, durant una estada temporal en qualsevol dels països integrants de l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa. El període de validesa consta en la Targeta Sanitària Europea. Per a la seua obtenció haurà de personar-se en qualsevol dels Centres d'Atenció i Informació de la Seguretat Social ( CAISS) de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

L'assistència sanitària és gratuïta en la majoria dels països. No obstant açò, en alguns d'ells haurà d'abonar part o la totalitat del cost. És important que guarde rebuts i factures perquè després li reembossen els diners.

Si està rebent prestacions o subsidi per desocupació, pot exportar-les per a buscar un treball durant un període màxim de 3 mesos. Per a açò se li exigirà haver estat a la disposició del Servici Públic d'Ocupació del país d'origen almenys durant 4 setmanes, comunicar al mateix la data real de la seua partida i inscriure's en el Servici Públic d'Ocupació del país de destinació en un termini de 7 dies.

Haurà de portar amb si el formulari O 2 per als països de la Unió Europea o el formulari I 303 per als països d'Islàndia, Lietchestein, Noruega i Suïssa que li expedirà el Servici d'Ocupació que li va reconéixer el dret. Tinga en compte que els tràmits poden dilatar-se en alguns països fins a 2 mesos.

Finalment convé sol·licitar el formulari O 1 per als països de la Unió Europea o el formulari I 301 per als països d'Islàndia, Lietchestein, Noruega i Suïssa abans d'eixir del país en el qual ha treballat, a fi que els períodes cotitzats puguen tindre's en compte per al càlcul de futures prestacions.

No existix legislació comunitària específica en matèria d'impostos, si bé s'ha cuidat evitar la doble imposició de les rendes de les persones que tenen ingressos procedents de diferents països i la no discriminació respecte dels nacionals. Habitualment es tributarà en el país on es tinga la residència fiscal.

Convé que s'informe sobre els sistemes tributaris en els organismes competents.

Agència Estatal de l'Administració Tributària
Guzmán el Bé, 139 - 28071 Madrid
Telèfons: centraleta 915 826 767

Direcció general de Duanes
Guzmán el Bé, 137 - 28071 Madrid
Telèfon: 91 582 62 26  

Podran aplicar este increment de gasto els contribuents aturats inscrits en l'oficina d'ocupació que accepten un lloc de treball situat en un municipi diferent al de la seua residència habitual, sempre que el nou lloc de treball exigisca el canvi d'aquesta residència. Complint-se aquests requisits serà aplicable l'increment de gasto per mobilitat geogràfica en el període impositiu en què es produïsca el trasllat i en el següent.   

Sense perjuí de l'anterior, cal assenyalar que si com a conseqüència del trasllat de la residència habitual a l'estranger, este  perdera la condició de contribuent per l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'increment de gasto per mobilitat geogràfica no seria aplicable en els períodes impositius en els quals no tinguera aquesta condició.

136420 -MOBILITAT GEOGRÀFICA: TRASLLAT A l'ESTRANGER

Ha de considerar:

No s'ha d'oblidar:

  • Passaport o DNI en vigor.
  • Traducció certificada del títol.
  • Curriculum vitae traduït, cartes de presentació i de referència d'altres ocupacions, títols acadèmics i cursos.
  • Targeta Sanitària Europea per a assistència sanitària en l'EEE. Formularis I- 301 i /o I- 303 , quan siga procedent.
  • Fotocòpia de la partida de naixement i llibre de família.
  • Diverses fotografies de carnet.
  • Altres permisos i llicències que considere adequats (carnet de conduir...).
  • Diners per als primers gastos (allotjament, desplaçaments, manutenció...).