Seu electrónica

Centres i Entitats de Formació Presencial

Els centres i entitats de formació, relacionats en l'article 9 . 1 del Reial decret 395 / 2007 de 23 de març, que desitgen impartir en modalitat presencial i en l'àmbit de gestió del Servici Públic d'Ocupació Estatal, les diferents iniciatives de formació integrades en el subsistema de formació professional per a l'ocupació, podran sol·licitar al Servici Públic d'Ocupació Estatal la inscripció l'acreditació del centre o entitat de formació per a les especialitats formatives que vaja a impartir el mateix, atenint-se a este procediment.

Els interessats hauran d'emplenar el model de sol·licitud disponible en la seu electrònica del Servici Públic d'Ocupació Estatal, i dirigir-ho al Director Provincial del Servici Públic d'Ocupació Estatal on radique el centre o entitat a inscriure/acreditar.

Els interessats hauran d'efectuar la presentació de la sol·licitud i de la documentació acreditativa exigida, a través de qualsevol dels mitjans establits en l'article 6 de la Resolució de 29 de juliol de 2010 de el Director General del Servici Públic d'Ocupació Estatal per la qual es regula la inscripció i, si escau, acreditació de centres i entitats de formació.

Si la sol·licitud es presentara per mitjans electrònics a través del Registre electrònic del Servici Públic d'Ocupació Estatal serà imprescindible disposar de DNI electrònic o certificat digital en vigor admès per les Administracions Públiques.

Buscador avançat de Centres Entitats de formació i per especialitats formatives, podrà realitzar cerques de centres de formació acreditats, identificant la seua ubicació, dades, especialitats formatives i ocupacions professionals vinculades a la formació que en ells s'impartix.