Seu electrónica

Incorporació a una societat mercantil constituïda en els últims dotze mesos

En el cas que la persona treballadora pretenga la seua incorporació a una societat mercantil constituïda en els últims dotze mesos:

 • Escriptura de constitució de l'empresa i justificant de la seua inscripció en el Registre Mercantil.
 • Certificació de l'òrgan d'administració de la societat on s'indique:
  • Que la persona treballadora ha sol·licitat el seu ingrés en la mateixa.
  • Les condicions en què es produirà aquest ingrés per a la realització d'una activitat professional enquadrada com a persona treballadora per compte propi en la Seguretat Social i que posseirà el control efectiu de la mateixa.
  • El valor d'adquisició de les accions o participacions de la societat.
  • Data prevista en què la persona sol·licitant efectuarà la seua aportació al capital social.
  • La identitat de la persona o persones que tinguen atribuïdes les funcions de direcció i gerència de la societat.
 • Memòria del projecte si es tracta d'incorporació a una societat mercantil que encara no ha iniciat l'activitat.
 • Qualsevol altra documentació que puga acreditar la inversió a realitzar.