Seu electrónica

Justificació

En els supòsits de pagament únic concedit per a l'exercici d'una activitat per compte propi, es justificarà que l'import del pagament únic s'ha destinat a aquesta activitat mitjançant la presentació de tot tipus de documents comptables (factures, rebuts de lloguer, escriptures, contractes de compravenda o traspàs, etc.), on figuren les quantitats abonades per cadascun dels conceptes.

Les aportacions dineràries al capital social es justificaran mitjançant la certificació del depòsit de les corresponents quantitats a nom de la societat, en l'entitat de crèdit que la notaria haja incorporat a l'escriptura de constitució o d'execució de l'augment del capital social. En esta certificació a més constaran les aportacions realitzades per cada soci o sòcia i es descriuran les aportacions no dineràries, així com la seua valoració en euros.

Si s'haguera destinat part del pagament únic a fer una aportació voluntària a una cooperativa, s'haurà d'acreditar que s'ha destinat al capital social, mitjançant certificació del seu òrgan de govern, així com el compromís adquirit per la persona treballadora davant la cooperativa que aquesta aportació voluntària romandrà en la cooperativa el mateix temps que l'aportació obligatòria, o almenys, el mateix temps durant el qual s'haguera percebut la prestació contributiva, d'haver-la percebut mes a mes.