Seu electrónica

Soci o sòcia d'entitat mercantil

Si vosté va a realitzar una activitat professional com a soci o sòcia d'una societat mercantil de la qual vaja a posseir el control efectiu, que siga de nova creació o constituïda en el termini màxim dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic, donant-se de alta en la Seguretat Social com a persona treballadora per compte propi, pot obtindre fins al 100 % de l'import de la prestació que li quede per  percebre per a realitzar una aportació al capital social d'aquesta societat, així com per a fer front als gastos de constitució i posada en funcionament de la mateixa i al pagament de les taxes i tributs corresponents. També podrà destinar fins al 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

Com a gastos de posada en funcionament poden incloure's tant els corresponents a l'actiu fix o immobilitzat com a l'actiu circulant (matèries primeres incloses), així com altres derivats del condicionament del local, pagament de franquícia, *transpaso, gastos d'alta de subministraments, etc. Així mateix, podrà incloure's la part proporcional al nombre d'accions o participacions, dels gastos generats durant els tres primers mesos (lloguers, cànons i subministraments inclosos), etc.

Si no va a obtindre tota la seua prestació en un sol pagament, pot sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social. Fins i tot pot sol·licitar i obtindre tot l'import per a destinar-ho exclusivament a subvencionar estes cotitzacions.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners, (Quanties per a enguany).