Seu electrónica

Soci o sòcia d'entitat mercantil

Si vas a realitzar una activitat professional com a soci o sòcia d'una societat mercantil de la qual vages a posseir el control efectiu, que siga de nova creació o constituïda en el termini màxim dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud del pagament únic, donant-te de alta en la Seguretat Social com a persona treballadora per compte propi, pots obtindre fins a el 100 % de l'import de la prestació que et quede per  percebre per a realitzar una aportació al capital social d'aquesta societat, així com per a fer front als gastos de constitució i posada en funcionament de la mateixa i al pagament de les taxes i tributs corresponents. També podràs destinar fins a el 15 % de la quantia del pagament únic de la prestació a pagar servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre.

Com a gastos de posada en funcionament poden incloure's tant els corresponents a l'actiu fix o immobilitzat com a l'actiu circulant (matèries primeres incloses), així com altres derivats del condicionament del local, pagament de franquícia, transpaso, gastos d'alta de subministraments, etc. Així mateix, podrà incloure's la part proporcional al nombre d'accions o participacions, dels gastos generats durant els tres primers mesos (lloguers, cànons i subministraments inclosos), etc.

Si no vas a obtindre tota la seua prestació en un sol pagament, pots sol·licitar simultàniament l'abonament mensual de l'import restant per a subvencionar la seua cotització a la Seguretat Social. Fins i tot pots sol·licitar i obtindre tot l'import per a destinar-ho exclusivament a subvencionar estes cotitzacions.

S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la qual es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners, (Quanties per a enguany).