Seu electrónica

Comunicar la contractació

Obtenció de codis per Activitat econòmica

Codi Activitat Econòmica
00 SENSE ACTIVITAT ECONÒMICA
01 AGRICULTURA, RAMADERIA, CAÇA I SERVICIS RELACIONATS AMB LES MATEIXES
02 SILVICULTURA I EXPLOTACIÓ FORESTAL
03 PESCA I AQÜICULTURA
05 EXTRACCIÓ D'ANTRACITA, HULLA I LIGNIT
06 EXTRACCIÓ DE CRU DE PETROLI I GAS NATURAL
07 EXTRACCIÓ DE MINERALS METÀL·LICS
08 ALTRES INDÚSTRIES EXTRACTIVES
09 ACTIVITATS DE SUPORT A les INDÚSTRIES EXTRACTIVES
10 INDÚSTRIA DE L'ALIMENTACIÓ
11 FABRICACIÓ DE BEGUDES
12 INDÚSTRIA DEL TABAC
13 INDÚSTRIA TÈXTIL
14 CONFECCIÓ DE PECES DE VESTIR
15 INDÚSTRIA DEL CUIR I DEL CALÇAT
16 INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO, EXCEPTE MOBLES. CISTELLERIA I ESPARTERIA
17 INDÚSTRIA DEL PAPER
18 ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS GRAVATS
19 COQUERÍAS I REFÍ DE PETROLI
20 INDÚSTRIA QUÍMICA
21 FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS
22 FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I PLÀSTICS
23 FABRICACIÓ D'ALTRES PRODUCTES MINERALS NO METÀL·LICS
24 METAL·LÚRGIA. FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE FERRO, ACER I FERROALEACIONES
25 FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS, EXCEPTE MAQUINÀRIA I EQUIP
26 FABRICACIÓ DE PRODUCTES INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I ÒPTICS
27 FABRICACIÓ DE MATERIAL I EQUIP ELÈCTRIC
28 FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPE N.C.O.P.
29 FABRICACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR, REMOLCS I SEMIRREMOLQUES
30 FABRICACIÓ D'UN ALTRE MATERIAL TRANSPORT
31 FABRICACIÓ DE MOBLES
32 ALTRES INDÚSTRIES MANUFACTURERES
33 REPARACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIP
35 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT
36 CAPTACIÓ, DEPURACIÓ I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA
37 RECOLLIDA I TRACTAMENT D'AIGÜES RESIDUALS
38 RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS. VALORITZACIÓ
39 ACTIVITATS DE DESCONTAMINACIÓ I ALTRES SERVICIS DE GESTIÓ DE RESIDUS
41 CONSTRUCCIÓ D'EDIFICIS
42 ENGINYERIA CIVIL
43 ACTIVITATS DE CONSTRUCCIÓ ESPECIALITZADA
45 VENDA I REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
46 COMERÇ A l'engròs I INTERMEDIARIS DEL COMERÇ, EXCEPTE DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
47 COMERÇ AL DETALL, EXCEPTE DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
49 TRANSPORT TERRESTRE I PER CANONADA
50 TRANSPORT MARÍTIM I PER VIES NAVEGABLES INTERIORS
51 TRANSPORT AERI
52 EMMAGATZEMATGE I ACTIVITATS ANNEXES Al TRANSPORT
53 ACTIVITATS POSTALS I DE CORREUS
55 SERVICIS D'ALLOTJAMENT
56 SERVICIS DE MENJARS I BEGUDES
58 EDICIÓ
59 ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICAS, DE VÍDEO Y DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN MUSICAL
60 ACTIVITATS DE PROGRAMACIÓ I EMISSIÓ DE RADI I TELEVISIÓ
61 TELECOMUNICACIONS
62 PROGRAMACIÓ, CONSULTORIA I ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA INFORMÀTICA
63 SERVICIS D'INFORMACIÓ
64 SERVICIS FINANCERS, EXCEPTE ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS
65 ASSEGURANCES, REASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS, EXCEPTE SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
66 ACTIVITATS AUXILIARS Als SERVICIS FINANCERS I A les ASSEGURANCES
68 ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
69 ACTIVITATS JURÍDIQUES I DE COMPTABILITAT
70 ACTIVITATS DE LES SEUS CENTRALS. ACTIVITATS DE CONSULTORIA DE GESTIÓ EMPRESARIAL
71 SERVICIOS TÉCNICOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA. ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
72 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT
73 PUBLICITAT I ESTUDIS DE MERCAT
74 ALTRES ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES
75 ACTIVITATS VETERINÀRIES
77 ACTIVITATS DE LLOGUER
78 ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'OCUPACIÓ
79 ACTIVITATS D'AGÈNCIES DE VIATGES, OPERADORS TURÍSTICS, SERVICIS DE RESERVA I ACTIVITATS RELACIONADES AMB ELS MATEIXOS
80 ACTIVITATS DE SEGURETAT I INVESTIGACIÓ
81 SERVICIS A EDIFICIS I ACTIVITATS DE JARDINERIA
82 ACTIVITATS ADMINISTRATIVES D'OFICINA I ALTRES ACTIVITATS AUXILIARS A les EMPRESASO
84 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA. SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
85 EDUCACIÓ
86 ACTIVITATS SANITÀRIES
87 ASSISTÈNCIA EN ESTABLIMENTS RESIDENCIALS
88 ACTIVITATS DE SERVICIS SOCIALS SENSE ALLOTJAMENT
90 ACTIVITATS DE CREACIÓ, ARTÍSTIQUES I ESPECTACLES
91 ACTIVITATS DE BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS I ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
92 ACTIVITATS DE JOCS D'ATZAR I APOSTES
93 ACTIVITATS ESPORTIVES, RECREATIVES I D'ENTRETENIMENT
94 ACTIVITATS ASSOCIATIVES
95 REPARACIÓN DE ORDENADORES, EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO
96 ALTRES SERVICIS PERSONALS
97 ACTIVITATS DE LES LLARS COM A OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC
98 ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVICIS PER A ÚS PROPI
99 ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS