Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Contracte en Pràctiques

Definició

D'acord amb el que es preveu en l'article 11.3 de l'Estatut dels Treballadors, el contracte tindrà per objecte l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis o de formació objecte del contracte, mitjançant l'adquisició de les habilitats i capacitats necessàries per al desenvolupament de l'activitat laboral corresponent al títol obtingut per la persona treballadora amb caràcter previ.

Clàusules específiques

Els contractes formatius per a l'obtenció de la pràctica professional poden ser beneficiaris/as d'incentius a la contractació. Quan el contracte es concerti amb persones treballadores amb discapacitat que tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%, es tindrà dret a una reducció del 50% de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent a la persona treballadora contractada durant la vigència del contracte.

Formalització

La seva formalització haurà de constar per escrit. De no observar-se la formalització per escrit quan sigui exigible, el contracte es presumirà celebrat per temps indefinit i a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti la seva naturalesa temporal o el caràcter a temps parcial dels serveis, tal com s'estableix l'article 8.2 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit fins i tot durant el transcurs de la relació laboral.

Adquiriran la condició de persones treballadores fixes, qualsevol que hagi estat la modalitat de la seva contractació, els que no haguessin estat donats d'alta en la Seguretat Social, una vegada transcorregut un termini igual al que legalment hagués pogut fixar per al període de prova, tret que de la pròpia naturalesa de les activitats o dels serveis contractats es dedueixi clarament la durada temporal d'aquests, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats al fet que pertoqués en dret.

Es presumiran per temps indefinit els contractes temporals celebrats en frau de llei.

Els/as empresaris/àries hauran de notificar a la representació legal de les persones treballadores en les empreses, els contractes realitzats d'acord amb les modalitats de contractació per temps determinat, quan no existeixi obligació legal de lliurar còpia bàsica d'aquests.

El contingut del contracte es comunicarà al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, així com les seves prorrogues, deguin o no formalitzar-se per escrit.

Quan es formalitzi el contracte amb una persona treballadora amb discapacitat el contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

En el supòsit de les persones treballadores a distància, en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació.

Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el número i distribució de les hores contractades.

Normativa

 • Reial decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.
 • Article 11.3  del Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 de octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret-llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors.
 • Reial decret-llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

Podrà concertar-se amb els qui estiguessin en possessió d'un títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat del sistema de formació professional, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu, que habilitin o capacitin per a l'exercici de l'activitat laboral.

El contracte de treball per a l'obtenció de pràctica professional haurà de concertar-se dins dels tres anys, o dels cinc anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la terminació dels corresponents estudis.

En el cas de persones que hagin realitzat els seus estudis a l'estranger, aquest còmput s'efectuarà des de la data del reconeixement o homologació del títol a Espanya, quan tal requisit sigui exigible per a l'exercici professional.

No podrà subscriure's amb qui ja hagi obtingut experiència professional o realitzat activitat formativa en la mateixa activitat dins de l'empresa per un temps superior a tres mesos, sense que es computin a aquest efecte els períodes de formació o pràctiques que formin part del currículum exigit per a l'obtenció de la titulació o certificat que habilita aquesta contractació.

No obstant això, les empreses podran concertar contractes per a l'obtenció de la pràctica professional amb persones que haguessin ocupat el mateix lloc de treball mitjançant un contracte formatiu previ, sempre que no s'hagi aconseguit el màxim previst en el següent article, i en aquest cas podrà concertar-se pel període restant fins a aconseguir dita màxima.

Cap persona podrà ser contractada en la mateixa o diferent empresa per temps superior als màxims previstos, en virtut de la mateixa titulació o certificat professional.

A aquest efecte , els títols de grau, màster i doctorat corresponents als estudis universitaris no es consideraran la mateixa titulació, tret que en ser contractada per primera vegada mitjançant un contracte per a l'obtenció de pràctica professional la persona treballadora estigués ja en possessió del títol superior de què es tracti.

Característiques del contracte

El lloc de treball haurà de permetre l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis o de formació objecte del contracte. L'empresa elaborarà el pla formatiu individual en el qual s'especifiqui el contingut de la pràctica professional, i assignarà tutor o tutora que compti amb la formació o experiència adequades per al seguiment del pla i el correcte compliment de l'objecte del contracte.

Haurà de formalitzar-se per escrit fent constar expressament la titulació de la persona treballadora, la durada del contracte i el lloc a exercir durant les pràctiques.

Haurà de comunicar-se al Servei Públic d'Ocupació Estatal en el termini dels 10 dies següents a la seva concertació, així com les seves pròrrogues.

 • Quan es formalitzi el contracte amb una persona treballadora discapacitada el contracte es formalitzarà, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.
 • En el supòsit de les persones treballadores a distància, en el contracte haurà de fer-se constar el lloc en què es realitzi la prestació.
 • Si el contracte se celebra a temps parcial en el contracte hauran de figurar el nombre d'hores ordinàries de treball al dia, a la setmana, al mes o a l'any contractades i la seva distribució. De no observar-se aquestes exigències, el contracte es presumirà celebrat a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis i el número i distribució de les hores contractades.

Altres característiques

La durada d'aquest contracte no podrà ser inferior a sis mesos ni excedir d'un any. Dins d'aquests límits els convenis col·lectius d'àmbit sectorial estatal o autonòmic, o en defecte d'això, els convenis col·lectius sectorials d'àmbit inferior podran determinar la seva durada, ateses les característiques del sector i de les pràctiques professionals a realitzar.

Si el contracte s'hagués concertat per una durada inferior a la màxima establerta, les parts podran acordar la seva pròrroga, excepte disposició en contra per conveni, sense que la durada total del contracte pugui excedir de la citada durada màxima.

En cap cas la durada de cada pròrroga podrà ser inferior a la durada mínima del contracte establerta legal o convencionalment.

No obstant això, les persones contractades amb contracte de formació per a l'obtenció de pràctica professional no podran realitzar hores extraordinàries, excepte en el supòsit previst en l'article 35.3 de l'Estatut dels Treballadors

La retribució pel temps de treball efectiu serà la fixada en el conveni col·lectiu aplicable en l'empresa per a aquests contractes o en defecte d'això la del grup professional i nivell retributiu corresponent a les funcions exercides. En cap cas la retribució podrà ser inferior a la retribució mínima establerta per al contracte per a la formació en alternança ni al salari mínim interprofessional en proporció al temps de treball efectiu.

Es podrà establir un període de prova que en cap cas podrà excedir d'un mes, exceptuant el que està disposat en conveni col·lectiu.

Pla formatiu individual i certificació de la practica realitzada

1.- El pla formatiu individual de cada contracte per a l'obtenció de pràctica professional haurà d'incorporar, com a mínim, els següents continguts:

a) Itinerari formatiu-laboral, que concreti els continguts de l'activitat laboral en l'empresa al llarg del contracte, fins a aconseguir el total de funcions o coneixements necessaris per al desenvolupament integral del lloc de treball o tasques.

b) Sistemes d'avaluació de l'activitat laboral desenvolupada.

c) Activitats de tutoria a realitzar.

2.- A la finalització del contracte per a l'obtenció de la pràctica professional, la persona treballadora tindrà dret a la certificació del contingut de la pràctica realitzada.

Incentius a les empreses

En supòsit de treballadors amb discapacitat, les empreses tindran dret a una bonificació, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les contingències comunes (Disposició addicional vintena del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors).

Les conversions en contractes indefinits a temps complet o a temps parcial a la finalització de la seva durada inicial o prorrogada, dels contractes per a l'obtenció de pràctica professional i la posada a la disposició d'empreses usuàries, quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquests treballadors un contracte de treball per temps indefinit tindran dret a una bonificació en la cotització, en els termes establerts en l'article 10, de 128 euros/mes durant tres anys. En el cas de dones, aquesta bonificació serà de 147 euros/mes.

Les conversions dels contractes d'adquisició de la pràctica professional de treballadors amb discapacitat en contractes indefinits a temps complet, o a temps parcial, podran acollir-se a les bonificacions regulades en la Llei 43/2006, de 29 de desembre (article 2.2).

Normativa

 • Article 11.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Les empreses de treball temporal podran celebrar contractes de treball per a l'adquisició de la pràctica professional amb les persones treballadores contractades per a ser posats a la disposició de les empreses usuàries d'acord amb el que es preveu en la normativa reguladora del citat contracte.
Incentius

Incentius

En el supòsit de persones treballadores contractades amb contracte formatiu i posades a la disposició d'empreses usuàries, aquestes tindran dret a idèntiques bonificacions segons l'art. 24 del Reial decret llei 1/2023 quan, sense solució de continuïtat, concertin amb aquestes persones treballadores un contracte de treball per temps indefinit

Normativa

 • Article 11.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.

 • Reial decret llei 16/2013, de 20 de desembre, de mesures per a afavorir la contractació estable i millorar l'ocupabilitat dels treballadors.

 • Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Requisits de les persones treballadores

Ser persona treballadora amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33% reconegut com a tal per l'organisme competent, o pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, o pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Que estigui en possessió de títol universitari o d'un títol de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o de certificat del sistema de formació professional d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional, així com amb els qui posseeixin un títol equivalent d'ensenyaments artístics o esportius del sistema educatiu que habilitin o capacitin per a l'exercici de l'activitat  laboral.

Que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la terminació dels estudis.

Característiques del contracte

El contracte es formalitzarà per escrit, en quadruplicat exemplar, en model oficial. Al contracte s'acompanyarà sol·licitud d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social, així com el certificat de discapacitat.

Incentius

Les empreses tindran dret a una bonificació, durant la durada del contracte, a temps complet o parcial, del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social corresponent a les contingències comunes.

Subvenció per a l'adaptació de llocs de treball, eliminació de barreres o dotació de mitjans de protecció personal, sempre que la seva durada sigui igual o superior a dotze mesos.

Les conversions en contractes indefinits a temps complet, o a temps parcial, podran acollir-se a les bonificacions regulades en la Llei 43/2006, de 29 de desembre (Article 2.2).

Normativa

 • Article 11.3 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors.
 • Reial decret 170/2004, de 30 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1451/1983, d'11 de maig, pel qual en compliment del que es preveu en la Llei 13/1982, de 7 d'abril, es regula l'ocupació selectiva i les mesures de foment de l'ocupació dels treballadors minusvàlids.
 • Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.
 • Disposició addicional vintena del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius a la contractació laboral i millora de la protecció social de les persones artistes.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-012-6

Actualitzat a setembre de 2023