Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Treballar a l'estiuCatàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat: http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120 - 21 - 015 - 3
Actualitzada a gener 2021

Quan arriba l'estiu també arriben les vacacions, temps ideal per a eixir i buscar treball alhora que aprens un idioma. En els següents portals trobarà informació per a la cerca d'ocupació.

EURES (European Employment Services)

EURES és una xarxa de cooperació entre la Comissió Europea i els Servicis d'Ocupació dels països de la UE, Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa, a més d'altres organitzacions associades. La xarxa EURES oferix servicis d'alta qualitat a treballadors i ocupadors.

El propósito de EURES es proporcionar servicios de información, asesoramiento y contratación/colocación (búsqueda de empleo) a
treballadors/as.

EURES es mucho más que el portal europeo de la movilidad profesional, es mucho más que un portal de empleo.

EURES compta amb una xarxa humana de més de 1 000 . consellers/as EURES en tota Europa que posa a la disposició d'ocupadors i treballadors.

A Espanya, pots contactar amb els consellers/as EURES de la teua Comunitat Autònoma que presten els tres servicis bàsics d'EURES: informació, orientació i intermediació en el mercat laboral europeu.

Portal Europeu de la Joventut

En el Portal Europeu de la Joventut trobaràs enllaços per a buscar treball a l'estiu en els països de la Unió Europea i, per descomptat, informació sobre opcions de pràctiques i aprenentatge.

¿On buscar treball?

En els països de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), la lliure circulació de les persones és un dret bàsic que permet als nacionals de l'EEE treballar en un altre país del mateix sense permís de treball.

¿Quins són les consideracions pràctiques que has de tindre en compte abans de buscar treball?

Viure i treballar en un altre país europeu pot representar una sèrie d'obstacles, tals com adaptar-se a una nova cultura, treballar en una llengua estrangera i familiaritzar-se amb¬re gímenes fiscals i de seguretat social desconeguts.

La millor manera de preparar-se és informar-se bé sobre el país que s'ha triat. Tam¬bién entren en joc les pròpies qualitats personals, com a iniciativa, obertura al cam¬bio, qualificacions i coneixement de llengües estrangeres.

Abans de començar a buscar un lloc de treball, has de tindre en compte que no és, nece¬sariamente, més fàcil trobar treball en un altre país que en el teu propi.

No obstant açò, alguns sectors del mercat de treball europeu poden oferir oportu¬nidades, com per exemple el turisme i els servicis (servicis financers, assessoria de gestió, tecnologies de la informació i alguns segments del sector sanitari), així com el treball temporal en l'agricultura.

Pots trobar informació sobre viure i treballar de cadascun dels països d'EEE en els següents portals:

 • Portal EURES de la Comissió Europea, secció “Vida i Treball”: investiga sobre el mercat de treball, sanitat, allotjament…
 • Portal EURES en el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE): selecciona el país que t'interessa i consulta no solament les seues ofertes d'ocupació, sinó també informació bàsica per a viure i treballar en eixe país.

¿Què altres aspectes has de tindre en compte?

Has d'assegurar-te que has redactat un currículum vitae (CV) clar i ben estructurat, específicament orientat al treball que busques. Des d'EURES Espanya et recomanem que personalitzes el teu CV i la teua carta de presentació i els adaptes als models de cada país.

Podràs trobar models i consells específics per a adaptar la teua candidatura, en la pes¬taña “CV i carta” dins de cada país en la web EURES-SEPE.

La UE ha aprovat un model estàndard de currículum vitae europeu “EUROPASS” que permet presentar de forma clara les qualificacions i aptituds d'un candidat en els diferents països de la UE. Este model de CV està disponible en l'actualitat en 28 llengües.

Treballar com au-pair és una bona opció per a treballar de manera temporal en l'estranger, guanyar uns diners extres i, al temps, millorar el teu coneixement de l'idioma i la cultura del país d'acolliment.

¿Què és un au pair?

L'essència del programa au pair és l'intercanvi cultural: una persona jove viu amb una família d'acolliment en un altre país fins a per un any. Recolzen a la família amb la cura de xiquets i altres tasques domèstiques, a canvi de pensió completa i diners de butxaca.

Les hores de treball varien segons la condició de la persona au pair i del país en què s'estiga prestant el servici, encara que solen estar entre 20 i 40 hores setmanals amb, almenys, un dia lliure a la setmana.

Com a norma general, els au pair no mantenen una relació laboral amb la família corresponent, sinó que s'acullen al Tractat Europeu sobre Au Pair, en el cas d'Europa, i les normes que corresponguen en el cas concret de cada país. Encara que no tots els països europeus estan adherits a este Tractat, en la majoria s'entén de manera similar. En alguns casos, com per exemple Irlanda, es considera més com una relació laboral, subjecta a la seua legislació en drets i obligacions.

El Comité Europeu per als Estàndards Au Pair (ECAPS) definix les característiques del programa au pair a Europa. Encara que hi haja alguna diferència per països, açò seria el més generalment aplicat:

 • Un au pair pot ser tant home com a dona.
 • En general, edat entre 18 i 30 anys.
 • Depenent del país es pot ser un au pair entre 3 i 12 mesos.
 • Tindre experiència en cura infantil i/o cura de xiquets/as depenent de les regulacions del seu país d'acolliment. Aportar referències és un valor.
 • Mancar d'antecedents penals.
 • Estar en bon estat de salut.
 • Coneixements bàsics de l'idioma del país de destinació (tenint en compte que un dels principals objectius és, precisament, millorar els coneixements d'eixe idioma per la via pràctica i/o seguint algun curs en el país d'acolliment).

Acuerdo europeo sobre la colocación au pair: incluye un modelo en inglés de “Acuerdo de colaboración” entre la familia y el/la au pair.

Alguns recursos de cerca d'ofertes d'au pair a tot el món:

 • Internacional au pair Association (IAPA) En esta pàgina trobaràs amb-sejos per a au pair i famílies, així com un directori general de les principals agències d'au pair, en cada país, pertanyents a la IAPA, en la pestanya “Members Search”. Les organitzacions que relacionen au pair amb famílies solen cobrar una quota de regis¬tro a la família i/o a l'au pair.
 • Newaupair
 • Aupair-world
 • Findaupair

Agències d'au pair a Europa:

Au pair a Suïssa (requisits i cerca d'ofertes):

Au pair a Alemanya:

Au pair a Irlanda:

Au pair a Espanya:

En països no pertanyents a la Xarxa EURES:

Au pair en Regne Unit:

Au pair en Estats Units (informació i ofertes):

Les ofertes d'ocupació que EURES, com a xarxa europea de servicis d'ocupació, rep es difonen a través del portal d'ocupació EURES.

Si desitges emprendre una cerca d'ocupació en creuers, al marge de l'oferta EURES, et recomanem prudència, ja que és un àmbit en el qual proliferen suposades companyies que oferixen dubtoses ofertes de treball, condicionades al pagament de diverses quantitats econòmiques.

A continuación, ofrecemos una serie de consejos que esperamos sean de utilidad.

Per a afrontar amb perspectives d'èxit esta cerca d'ocupació és fonamental disposar d'un alt nivell d'anglés, sent habitual que se sol·licite el coneixement d'un segon i tercer idioma, així com experiència professional en l'ocupació a la qual es pretenga accedir.

Cal tindre en compte que el treball en un creuer presenta particularitats quant a les condicions de treball, drets i obligacions del treballador. La jornada laboral, períodes de descans i vacacions són diferents al treball en terra i la legislació a aplicar en la regulació d'estes condicions pot variar segons els països. Cal tindre en compte que moltes d'estes empreses no es regixen per la legislació de la Unió Europea.

Els llocs que s'oferixen poden ser de personal sanitari, de manteniment, bellesa i cures personals, ani¬mación, hoteleria, neteja, fotògrafs, dependents, etc.

¿Què suposa treballar en un creuer?

Viure i treballar a bord suposa treballar 10 hores cada dia, els 7 dies de la setmana.

¿Hi ha temps lliure?

Encara que es treballe 7 dies a la setmana, els membres de la tripulació van acumulant els seus períodes de descans de manera que gaudixen d'ells d'una sola vegada abans d'acabar el seu contracte.

¿Quina durada tenen els contractes?

Depèn del tipus de lloc, entre 4 i 10 mesos.

¿Què demanen les empreses?

Per als treballs en creuers es fan exhaustius processos de selecció, ja que cada lloc i càrrec té unes funcions molt determinades i es precisa una preparació i uns requisits concrets, sent habitual que es demane experiència prèvia, encara que tam¬bién hi ha llocs de menor nivell en els quals no és totalment necessària.

Entre els requisits que s'exigixen al personal de bord es troba tindre un caràcter afable, capacitat per a transmetre positividad, fàcil tracte en la relació interpersonal i ser capaç de treballar en equip. Per açò, és habitual que es busque a professionals pro-cedents del sector d'hoteleria i servicis amb titulacions en turisme, gestió hotelera o relacions públiques, entre unes altres.

A part d'estos requisits, en alguns processos de selecció s'exigix tindre formació marítima bàsica per a l'obtenció de la targeta professional de la marina mercant, així com el certificat de suficiència marítima a bord de¬bu ques de passatge, d'acord amb les exigències imposades pels acords STCW firmats pels membres de l'Organització Marítima Internacional en la qual s'inclou Espanya. Es tracta de programes formatius que es tramiten amb total facilitat i pagant una petit taxa administrativa o cap en el cas de cursos subvencionats.

Webs on es parla de la necessitat de posseir el STCW 95

Conveni internacional per a la formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar per a treballar en un creuer.

Webs per a la cerca d'ocupació:

A continuació, s'indiquen, a títol informatiu, algunes webs per a la cerca d'em¬pleo. És preferible no pagar a agències que només oferixen informació de companyies perquè no se'ns garantix en cap moment que anem a obtindre un lloc de treball. El millor és sol·licitar vacants directament a les companyies:

Webs d'ocupació de les línies de creuers:

Altres enllaços:

Per a optar a llocs en l'àrea de l'entreteniment a bord: cantants, ballarins, animadors, músics, etc.

L'activitat d'hoteleria i turisme ocupa un alt nombre de professionals del sector, veient-se incrementat per personal de reforç durant la temporada alta d'estiu, de juny a octubre aproximadament.

A continuació, pots trobar algunes webs amb ofertes d'ocupació en este sector en diferents països.

França

 • Lhotellerie-restauration Pots crear el teu propi espai com a candidat, incloent les teues dades i experiències en el sector.
 • REsoemploi És una web d'una agrupació d'empresaris on publiquen les ofertes d'ocupació disponibles en els seus restaurants.
 • Synhorcat És la pàgina web del sindicat d'hotelers i restauradors a França. Té un apartat amb ofertes d'ocupació dels seus associats.

Alemanya

Espanya

Pots trobar ofertes en el sector restauració i altres activitats turístiques a Espanya. Tín en compte que és imprescindible el coneixement fluït de diverses llengües. En ocasions, veuràs algunes ofertes d'estes en la pàgina web del SEPE en el seu apartat d'EURES Espanya.

En el portal d'ocupació d'Espanya es publiquen tot tipus d'ofertes, incloses les d'este sector.

Recorda que la major part de les grans cadenes hoteleres, empreses d'entreteniment o del sector servicis tenen dins de les seues pàgines webs un apartat per a la selecció del seu personal.

Recorda que totes les ETT i Agències de selecció estan implantades en els diferents països. Has de posar el nom + domini oficial del país, per exemple: adecco.it (Itàlia), manpower.fr (França), randstad.be (Bèlgica), michaelpage.ie (Irlanda).

Altres països europeus

 • Caterer  Ofertes del sector de l'hoteleria en diversos països.
 • Leisurejobs Lloc web amb ofertes en el sector d'oci a Europa.
 • Free-job Ofertes de treball a Suïssa.
 • Jobindex Per a estudiants i graduats a Dinamarca.
 • KellyServices Plataforma present en tots els països europeus.
   

Els socorristes treballen en piscines, platges i vies navegables interiors per a mantindre als banyistes segurs.

La tasca d'un socorrista és observar i supervisar les zones de bany per a evitar accidents, advertir als banyistes de situacions perilloses i, en cas d'emergència, dur a terme un procediment de rescat.

Per a exercir esta professió es necessita bona capacitat d'observació, facilitat de comunicació i reacció ràpida en cas d'emergència.

Per als llocs de treball es requerix ser major d'anys, 16 estar en bona forma física i ser bon nadador.

Si disposes d'un títol de socorrista expedit per la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme (RFESS) pots obtindre una certificació internacional. Els títols de “Socorrista Aquàtic + Socorrista en Primers Auxilis” expedits per la RFESS que porten el logotip de la Federació Internacional de Salvament i Socorrisme (ILS) tenen el reconeixement directe del seu equi valencia amb “l'International Lifesaver Certificate”. El reconeixement d'esta equi valencia no pressuposa que el certificat habilite per a treballar en altres països i caldrà estar atent a la legislació de cada país sobre este tema, però sí pot servir per a convalidar determinades assignatures i acreditar una formació reconeguda pel màxim organisme internacional en salvament i socorrisme.

¿Com se sol·licita el certificat internacional?

Posa't en contacte amb la Federació nacional membre on has aconseguit la formació i pregunta pel Formulari de Sol·licitud de Certificat ILS. La teua Federació remetrà la sol·licitud a la seu de l'ILS i t'enviarà el certificat internacional quan ho reba.

Cerca d'ocupació

Podràs ser emprat com a socorrista per autoritats locals, centres d'oci, clubs privats, hotels i centres de vacacions.

Els parcs d'atraccions són una de les principals opcions a l'hora de trobar una ocupació temporal.

Estos parc s contratan cada año a un gran nombre de persones per a cobrir diferen¬tes posats d'ocupació (des de cambrers, cuiners, taquillers, jardiners, fusters, pintors, personal de manteniment, personal per a espectacles, personal d'oficines, emprats de tenda, socorristes, entre uns altres), la qual cosa ens oferix la possibilitat de trobar un tra¬baix temporal.

La millor opció per a aconseguir un treball en un parc d'atraccions és a través dels portals web dels mateixos parcs.

A continuació, trobaràs un llistat amb els principals parcs d'atraccions, orde-nados per països. Accedint al seu portal web, coneixeràs totes les posicions vacants que hi ha actualment.

Alemanya

Bèlgica

França

Itàlia

Espanya

En països no pertanyents a la Xarxa EURES:

Regne Unit

Les persones que realitzen treballs temporals en el camp es denominen temporers. La seua labor consistix bàsicament en la recollida de fruita i hortalisses.

Per a treballar en qualsevol activitat de temporada en condicions normals, la millor solució és haver rebut, prèviament al seu desplaçament, un contracte de l'ocupador o ocupadora amb la qual s'haja treballat en campanyes anteriors o amb la qual s'haja establit contacte a través d'un altre treballador o per un altre mitjà.

En alguns llocs, com en algunes regions de França, amb la mecanització de la verema, pot resultar difícil trobar ofertes de treball. A més, cal tindre en compte que per a treballar en el sector agrícola no és imprescindible el domini d'una llengua estrangera, però serà un avantatge tindre nocions de l'idioma per a buscar treball i no estar completament perdut una vegada instal·lat.

Paraules claus per a buscar ofertes de treball en el sector agrícola:
Inglés: farm worker, agriculture worker, ranch hand, farm hand, field hand, harvest employee; Francés: ouvrier agricole, emploi/travail agricole, vendangeur, cueilleur; Alemán: landarbeiter/in, erntearbeiter/in; Holandés: landarbeider; Noruego: gårdsarbeider.

França

A França el període de recollida de fruita és de maig a setembre i a partir de finals d'agost-setembre amb la verema. Cal tindre en compte que el treball pot durar només uns dies en funció de la demanda.

Existixen diverses maneres de buscar treball de recollida de fruita a França:

 • Anar directament a les plantacions i deixar el CV.
 • Utilizar el servicio de empleo francés Pôle Emploi, escribiendo una palabra clave en francés relacionada con la ocupación deseada e indicar el ámbito de búsqueda (todo el país: FRANCE, o una zona concreta).
 • A França existix una xarxa d'organismes que ajuden als treballadors de temporada a trobar treball. Directori de les «Maison dones saisonniers», organismes especialitzats en l'ocupació temporal.

Una altra pàgina fonamental és la d'ANEFA (Associació Nacional per a l'Ocupació i la Formació Agrícola). En este portal trobaràs informació sobre la recollida de fruita i verdura, així com una Guia sobre la verema a França que s'actualitza anualment.

En alguns departaments es publiquen “Livrets d'emploi saisonnieres”, on s'indiquen direccions i/o telèfons de contacte d'empreses que van a necessitar mà d'obra per a certs treballs i dates:

Noruega

El reclutament per a l'agricultura amb prou faenes es fa a través del servici d'ocupació nacional. Les granges tenen els seus propis canals de contractació. No es recomana anar a Noruega sense treball, ja que la vida allí és molt cara. Anar a Noruega per a buscar treball és una inversió econòmica important.

Les possibilitats de treball que existix en l'agricultura són per a treballadors qualificats en agricultura. Amb una formació adequada, sí es pot trobar treball per a tot l'any. D'esta manera podem trobar treball en el sector de la ramaderia, la producció de llet, així com en el cultiu de plantes.

Països Baixos

A Holanda les ofertes d'ocupació es concentren totes en seasonalwork.
S'haurà de preparar el CV en anglés o en holandés i pujar-ho a la pàgina. La pàgina té una part en anglés però gran part és en holandés.

Hi ha molta oferta en la recollida de maduixa i d'espàrrecs. La temporada de recollida de maduixa va de maig a agost, la d'espàrrecs de març a juny.

Suècia

La manera més eficient per a trobar treball és contactar directament amb l'empresa. No existixen webs especialitzades, s'han d'utilitzar les borses de treball general:

Suïssa

No és aconsellable anar al país sense un contracte, perquè hi ha poca oferta. Per a l'agricultura, la temporada és curta: juliol i agost. En la viticultura, els mesos de treball són setembre i octubre. Finals d'octubre, principis de novembre és el període per a les creïlles.

Algunes webs que permeten buscar ofertes en qualsevol país:

França

 • Emploi Llistat de pàgines webs i ofertes individuals d'ocupació.
 • Jobdété Ocupacions d'estiu, treball estacional.
 • Jobs-été Principalment per a jóvens.
 • Monjobalamontagne Ocupacions sobretot en turisme, hoteleria i comerç en regions de muntanya: Alps, Pirineus
 • Redfrancia Recopilatorio de ofertas de trabajo en diversos sectores: hostelería y restauración, ense¬ñanza de español, salud….
 • Saisonnier Espacializado en treball estacional; les ocupacions disponibles apareixen a la dreta per categoria i província (“departement”).
 • Travail-saisonnier Ofertas de trabajo estacional o de más larga duración, es preferible no seleccionar región, ahorra tiempo en la búsqueda.

Irlanda

Malta

 • Crossroads Contract, part-estafe, permanent.
 • Jobsplus
 • Pentasia Possibilitat de triar altres països europeus.
 • People Selecció per sector i per lloc.
 • Quadconsultancy Possibilitat de triar altres països europeus.
 • Youth Ocupacions a Malta per a jóvens (full-estafe, part-estafe, reduced hours, summer job).

Països Baixos

Països Nòrdics

... i per descomptat els Servicis Públics d'Ocupació de cada país.