CONCEPTES

És la sol·licitud d'un lloc de treball que realitza un treballador, aturat o no, davant una Oficina dels Servicis Públics d'Ocupació del Sistema Nacional d'Ocupació.

A partir de maig de s'oferix 2004 informació sobre demandants d'ocupació classificant estes sol·licituds en tres grups:

 • Ocupats: són aquells demandants que tenint ja una ocupació busquen un de millor o compatibilitzar-ho amb el qual ja realitzen (exemple: millor ocupació, pluriempleo, etc).
 • Amb disponibilitat limitada: són aquells demandants, sense ocupació, que indiquen en la seua sol·licitud condiciones especials de treball (exemple: només a domicili, teletreball, en l'estranger, etc).
 • Demandants d'ocupació no ocupats (DONEN-VOS): este grup de demandants d'ocupació ho componen aquells que ja es consideraven parats en les estadístiques tradicionals del SPEE (antic INEM) i alguns col·lectius que, encara no considerant-se com a aturats per estes, com els demandants de servicis previs a l'ocupació, sí s'inclouen com a aturats en l'Enquesta de Població Activa, que als aturats registrats els agrega col·lectius tals com a estudiants, treballadors eventuals agrícoles subsidiados, etc.
  Esta magnitud s'utilitza des de finals dels 90 per a la distribució dels Fons de Polítiques Actives d'Ocupació a les Comunitats Autònomes que tenen transferida la seua gestió, en el marc dels antics Planes Nacionals d'Acció per a l'Ocupació, actualment englobats en el Programa Nacional de Reformes d'Espanya.

La Parada Registrada està constituït pel total de demandes d'ocupació en alta, registrades pel SPEE, existents l'últim dia de cada mes, excloent les que corresponguen a situacions laborals descrites en l'Orde Ministerial de 11 de Març de 1985 (B.O.I. de 14 3 / / 85 ) per la qual s'establixen criteris estadístics per al mesurament de la Parada Registrada.

D'acord amb el contingut de l'Orde Ministerial de 11 de Març de 1985 (B.O.I. de 14 3 / / 85 ) per la qual s'establixen criteris estadístics per al mesurament de la Parada Registrada, s'exclouen d'este totes aquelles demandes que al final del mes de referència es troben en alguna de les següents situacions:

 • Demandants que sol·liciten una altra ocupació compatible amb el qual exercixen (Pluriempleo).
 • Demandants que, estant ocupats, sol·liciten una ocupació per a canviar-ho pel qual tenen (Millor ocupació).
 • Demandants perceptors de prestacions per desocupació que participen en treballs de Col·laboració Social (Col·laboració Social).
 • Demandants que són pensionistes de jubilació, pensionistes per gran invalidesa o invalidesa absoluta i demandants d'edat igual o superior a 65 anys (Jubilats).
 • Demandants que sol·liciten una ocupació per a un període inferior a 3 mesos (Ocupació Conjuntural).
 • Demandants que sol·liciten un treball amb jornada inferior a 20 hores setmanals (Jornada < 20 hores).
 • Demandants que estan cursant estudis d'ensenyament oficial reglat sempre que siguen menors d'anys 25 o que superant esta edat siguen demandants de primera ocupació (Estudiants).
 • Demandants assistents a cursos de Formació Professional Ocupacional, quan les seues hores lectives superen les 20 a la setmana, tinguen una beca almenys de manutenció i siguen demandants de primera ocupació (Estudiants).
 • Demandants amb demanda suspesa en tant romanguen en esta situació ja que la suspensió de la demanda, que generalment es tramita a petició del demandant i per causa que ho justifique, interromp la cerca d'ocupació (Demandes suspeses).
 • Demandants beneficiaris de prestacions per desocupació en situació de compatibilitat d'ocupació per realitzar un treball a temps parcial (Compatibilitat prestacions).
 • DDemandants que estan percebent el subsidi agrari o que, havent-ho esgotat, no haja transcorregut un període superior a un any des del dia del naixement del dret (Treballadors Eventuals Agrícoles Subsidiados).
 • Demandants que rebutgen accions d'inserció laboral adequades a les seues característiques, segons s'establix en l'Art. 17 apartat 2 del Reial decret Legislatiu 5 / 2000 , de 4 de Agost (Rebuig d'accions d'inserció laboral).
 • Demandants sense disponibilitat immediata per al treball o en situació incompatible amb el mateix com a demandants inscrits per a participar en un procés de selecció per a un lloc de treball determinat, sol·licitants d'una ocupació exclusivament per a l'estranger, demandants d'una ocupació solament a domicili, demandants de servicis previs a l'ocupació, demandants que en virtut d'un expedient de regulació d'ocupació, estan en situació de suspensió o reducció de jornada o modificació de les condicions de treball, etc. (Altres causes).