Seu electrónica

Dades estadístiques de formació

 Desembre 2007 . Dades SPEE / CC. AA. transferides

Dades estadístiques sobre alumnes per Comunitats Autònomes i províncies

Alumnes

Formats

Formant-se

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC.AA.

Segons col·lectiu al que es dirigix l'acció formativa

Mes

Mes

Mes

Mes

Segons famílies professionals Mes Mes Mes Mes
Segons tipus de centre i via de programació - - Mes Mes
Segons especialitat formativa del curs i durada Mes Mes Mes -
Segons situació laboral Mes Mes - -
Segons nivell d'estudis acabats Mes Mes - -
Segons gran grup d'ocupació Mes Mes - -
Segons edat (tots dos sexes) Mes Mes - -
Segons edat (hòmens) Mes Mes - -
Segons edat (dones) Mes Mes - -