Seu electrónica

Dades estadístiques de formació

 Novembre 2007 . Dades SPEE / CC. AA. transferides

Dades estadístiques sobre alumnes per Comunitats Autònomes i províncies

Alumnes

Formats

Formant-se

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC.AA.

Segons col·lectiu al que es dirigix l'acció formativa Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes
Segons famílies professionals Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes

Segons tipus de centre i via de programació

-

-

Mes

Mes

Segons especialitat formativa del curs i durada Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes
Segons situació laboral Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons nivell d'estudis acabats Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons gran grup d'ocupació Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons edat (tots dos sexes) Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons edat (hòmens) Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons edat (dones) Mes Acumulat Mes Acumulat - -