Seu electrónica

Dades estadístiques de formació

 Setembre 2007 . Dades SPEE / CC. AA. transferides

Dades estadístiques sobre alumnes a nivell nacional per sexe i edat

Alumnes

Formats

Formant-se

SPEE

CC.AA.

SPEE

CC.AA.

Segons col·lectiu al que es dirigix l'acció formativa Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes
Segons famílies professionals Mes Acumulat Mes Acumulat Mes Mes

Segons tipus de centre i via de programació

-

-

Mes

Mes

Segons especialitat formativa del curs i durada en hores

Mes

Acumulat

Mes

Acumulat

Mes

Mes

Segons situació laboral

Mes

Acumulat

Mes

Acumulat

Mes

Mes

Segons nivell d'estudis acabats Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons gran grup d'ocupació Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons durada del curs per sexe i nivell d'estudis acabats dels alumnes Mes Acumulat Mes Acumulat - -
Segons col·lectiu al que es dirigix l'acció formativa per sexe i durada del curs Mes Acumulat Mes Acumulat - -