Seu electrónica

Concursos

Convocatòries 2020

 • 27/11/2020 - Orde TFP/ 1114 / 2020 , de 26 de novembre (BOE nº 311 de 27 de novembre), per la qual es convoca concurs unitari per a la provisió de llocs de treball adscrits als Cossos i Escales dels subgrups C 1 i C 2 . El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Convocatòries 2019

Concurs específic Nivells 16 - 27 en Direccions Provincials, del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

 • 10/07/2020 .- Publicada en el BOE d'hui, Resolució de 24 de juny de 2020 , per la qual es resol el concurs  específic de llocs d'estructura en Direccions Provincials, Nivells 16 - 27 , convocat per Resolució de  3 de octubre de  2019 (BOE de 9 de octubre), en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

 • 17/06/2020 . Concurs Posats d'Estructura de Direccions Provincials Nivells 16 - 27 , Resolució de 3 de octubre de 2019 (BOE del d'octubre). 9 Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits, es fa pública la Resolució enviada al Ministeri de Treball i Economia Social, per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

 • 28/05/2020 .-  Resolució de 20 de maig de 2020  (BOE nº 145 de 23 de maig), del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel RD 463 / 2020 , de 14 de març, l'apartat desé del qual deroga la seua Disposició Addicional Tercera amb efectes des del de 1 juny de 2020 , reprenent-se des d'eixa mateixa data el còmput dels terminis administratius,.

 • 20/03/2020 .- Reial decret 463 / 2020 de 14 de març (BOE nº 67 de   14 de març) pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID- 19 , la Disposició Addicional Del qual Tercera declara la suspensió dels terminis administratius.

 • 09/03/2020 .- Detectat error en la publicació realitzada el 4 dia de març en la valoració provisional de mèrits del concurs de Nivells 16 - 27 en el SEPE (Resolució de 3 de octubre de 2019 , BOE del 9 ) com a conseqüència d'una fallada en l'aplicació informàtica, es fa pública, una vegada esmenat l'error, nova Valoració Provisional de mèrits. S'obri nou termini de 10 dies hàbils a explicar des del següent a esta publicació per a presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es)

 • 04/03/2020 .- Valoración provisional de méritos. Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal: buzon_seleccion@sepe.es.

 • 28/02/2020 .- Resolució de 20 de febrer de 2020  (BOE del de 28 febrer de 2020 ), per la qual s'amplia del termini de Resolució del concurs específic publicat per Resolució de 3 de octubre de 2019 (BOE del d'octubre) 9 en Direccions Provincials, Nivells 16 - 27 .

 • 26/02/2020 .- Amb data 4 de març des 2020 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball Anivelles 16 - 27 , en les Direccions Provincials del SEPE. (Resolució del d'octubre 3 de 2019 , BOE del d'octubre). 9  S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presenten fins al 3 dia de març de 2020 , a les 14 , 00 hores. Els desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).

 • 23/01/2020 .- Relació de candidats admesos i exclosos del concurs específic Nivells 16 - 27 Adreces Provincials del SEPE.

 • 14/01/2020 .- Amb data 22 de gener des 2020 va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Direccions Provincials del SEPE, Nivells 16 - 27 (Resolució del d'octubre 3 de 2019 , BOE del d'octubre), 9 admetent-se les renúncies parcials que es presenten fins a eixe dia.
  Dichas renuncias deberán dirigirse, mediante correo electrónico, a la Unidad de Selección (buzon_seleccion@sepe.es).

 • 18/10/2019 . - Resolució de 11 de octubre (BOE del 18 ), per la qual es corregixen errors en la de 3 de octubre (BOE del 9 ). Aquesta correcció reobri el termini de presentació de sol·licituds exclusivament per als llocs amb nombre d'orde 230 , 232 , 233 , 234 i 235 .

 • 09/10/2019 . - S'ha publicat en el BOE del d'octubre 9 , la Resolució de 3 de octubre, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball de nivells 16 - 27 en direccions provincials, del Servici Públic d'Ocupació Estatal.
  El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seua publicació (A l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2019 ). El personal destinat en este Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguen acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

Concurs específic Nivells 22 - 28 en Servicis Centrals  i en la Xarxa d'Oficines de Prestacions, del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

 • 30/12/2019 .- Publicada en el BOE d'hui, Resolució  de 13 de desembre de 2019 , per la qual es resol el concurs  específic en Servicis Centrals i en la Xarxa d'Oficines de Prestacions Anivelles 22 - 28 , convocat per Resolució de  30 de maig de  2019 (BOE de 5 de juny), en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • 05/12/2019 . Concurse Xarxa d'Oficines de Prestacions i Servicis Centrals Nivells 22 - 28 , Resolució de 30 de maig de 2019 (BOE del de 5 juny). Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits, es fa pública la Resolució enviada al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 • 14/11/2019 . Publicada l'ampliació  del termini de Resolució del concurs específic publicat per Resolució de 30 de maig de 2019 (BOE del de 5 juny) en Servicis Centrals i en la Xarxa d'Oficines de Prestacions, Nivells 22 - 28 . 
 • 12/11/2019 .- Detectat error en la publicació realitzada en el dia d'hui de la valoració provisional de mèrits en els llocs amb nº d'orde 50 , 108 , 109 , 244 , 250  i 354  del concurs de Nivells 22 - 28 en el SEPE (Resolució de 30 de maig de 2019 , BOE de 5 de juny) com a conseqüència de l'estimació de l'al·legació presentada perª  D Silvia Rivera Rojo a la seua exclusió de participació, es fa pública, una vegada esmenat l'error, la Valoració Provisional de mèrits de la citada funcionària en els llocs per ella sol·licitats. S'obri termini de 10 dies hàbils a explicar des del següent a esta publicació perquè els sol·licitants de dites posades puguen presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).  
 • 08/11/2019 . Publicada la Valoración Provisional de Méritos. Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • 30/10/2019 . Amb data 8 de novembre des 2019 va a publicar la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs per a la provisió de llocs de treball en Servicis Centrals i en la Xarxa d'Oficines de Prestacions del SEPE, Nivells 22 - 28 (Resolució del de 30 maig de 2019 - BOE de 6 de juny), obrint-se el termini de 10 dies hàbils a partir del següent a aquesta publicació per a presentar al·legacions.
 • S'admetran els desistiments de les sol·licituds que es presenten fins al 7 dia de novembre de 2019 , a les 14 , 00 hores.
  Les al·legacions i desistiments hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • 03/09/2019 . Amb data 12 de setembre des 2019 va a celebrar la reunió de constitució de la Comissió de Valoració del concurs per a la provisió de llocs de treball en Servicis Centrals i en la Xarxa d'Oficines de Prestacions del SEPE, Nivells 22 - 28 (Resolució del de 30 maig de 2019 , BOE del de 6 juny), admetent-se les renúncies parcials que es presenten fins a eixe dia. Aquestes renúncies hauran de dirigir-se, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció: buzon_seleccion@sepe.es.
 • 01/08/2019 Resolució de 11 de juliol de 2019 , de la Sotssecretaria, per la qual es declara inhàbil el mes d'agost a l'efecte del còmput de terminis de resolució dels concursos convocats en l'àmbit del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.
 • Resolució de 30 de maig de 2019 , per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball en el Servici Públic d'Ocupació Estatal. Publicada en el BOE del de 5 juny, la Resolució de 30 de maig, per la qual es convoca concurs específic per a la provisió de llocs de treball de nivells 22 - 28 de Servicis Centrals  i en la Xarxa d'Oficines de Prestacions, del Servici Públic d'Ocupació Estatal. El termini de presentació de sol·licituds és 15 de dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seua publicació (a l'efecte del còmput de terminis, s'hauran d'excloure els dissabtes, els diumenges i els declarats festius segons calendari de dies inhàbils en l'àmbit de l'AGE para 2019 ). El personal destinat en este Organisme únicament haurà d'aportar fotocòpia dels cursos realitzats fora del Pla de Formació Interna del SEPE que no tinguen acreditats/convalidats a la data de publicació del concurs.

Convocatòries 2018

 • Resolución de 15 febrero de 2018 , por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Público de Empleo Estatal. El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día 27 de febrero.
 • Resolució de 2 de març de 2018 , de la Sotssecretaria, per la qual es corregixen errors en la de 15 de febrer de 2018 , per la qual es convoca concurs per a la provisió de llocs de treball en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • Obert el termini de renúncies totals i/o parcials del concurs per a la provisió de llocs de treball en les Oficines de Prestacions, Nivells 17 - 20 , Resolució del de 15 febrer (BOE del 26 ). El termini estarà obert fins al 31 dia de Maig (dijous) a les 14 , 00 hores. Les renúncies es dirigiran, mitjançant correu electrònic, a la Unitat de Selecció de Personal (Buzon_seleccion@sepe.es).
 • Anul·lació de la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs en Oficines de Prestacions, Nivells 17 - 20 . Per un error de l'aplicació informàtica en el càlcul de la puntuació per Nivell de Complement de Destinació, es fa necessari anul·lar la publicació, realitzada en el dia d'ahir, de la Valoració Provisional de Mèrits del Concurs d'Oficines de Prestacions,Nivells 17 - 20 (Resolució de 15 de febrer - BOE del 26 ). Tan prompte com s'esmene el citat error, es procedirà a la seua publicació, reobrint-se novament el termini de 10 dies hàbils per a presentar al·legacions, mitjançant correu electrònic dirigit a la Unitat de Selecció de Personal: (buzon_seleccion@sepe.es).
 • Resolució de 25 de juny de 2018 , de la Sotssecretaria, per la qual s'amplia el termini de resolució del concurs, convocat per Resolució de 15 de febrer de 2018 , en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
 • Publicada el día 03/07/2018 la Valoración Provisional de Méritos del Concurso en Oficinas de Prestaciones, Niveles 17 - 20 (Resolución 15 febrero de 2018 - BOE del 26 ). Se abre el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente a su publicación para presentar alegaciones, mediante correo electrónico dirigido a la Unidad de Selección de Personal (buzon_seleccion@sepe.es).
 • Concurs en Oficines de Prestacions, Nivells 17 - 20 (Resolució 15 febrer de 2018 - BOE del 26 ): Finalitzat el termini de 10 dies hàbils per a formular al·legacions a la valoració provisional de mèrits, l'elevat nombre de reclamacions rebudes i tenint en compte que el mes d'agost ha sigut declarat inhàbil a l'efecte d'este concurs (Resolució de 16 de juliol de 2018 , BOE del 23 ), es posposa la resolució del mateix al pròxim mes de setembre.
 • Concurs en Oficines de Prestacions Anivelles 17 - 20 . (Resolució de 15 de febrer de 2018 - BOE del 26 ). Finalitzat el termini d'al·legacions a la valoració provisional de mèrits, es fa pública la Resolució enviada al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, per a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.
 • Publicada en el BOE d'hui, Resolució de 17 de octubre de 2018 , per la qual es resol el concurs en la Xarxa d'Oficines de Prestacions Anivelles 17 - 20 , convocat per Resolució de  15 de febrer de 2018 (BOE del 26 ), en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.