Seu electrónica

Pressupost inicial d'ingressos i gastos

Imagen lectura fácil Lectura fácil

En l'exercici 2019 s'ha prorrogat el pressupost de l'exercici 2018

Denominació Import
Capítol 1 : Impostos directes i cotitzacions socials 22 . 586 . 804 , 71
Capítol 3 : Taxes, preus públics i altres ingressos 476 . 979 , 06
Capítol 4 : Transferències corrents 481 . 209 , 83
Capítol 5 : Ingressos patrimonials 98 , 08
Capítol 6 : Alienació d'inversions reals 3 . 001 , 81
Capítol 7 : Transferències de capital 0 , 00
Capítol 8 : Actius financers 58 . 294 , 00
Total general 23 . 606 . 387 , 49

 

 

 

Origen

Prestació cesse activitat

224 .M

Prestacions  aturats

251 .M

Fomente inserció i estabilitat laboral

241 .A

Formació professional per a l'ocupació

241 .B

Transferència interna

000 .X

Total
Capítol 1 : personal - 244 . 086 , 32 23 . 490 , 96 23 . 435 , 38 - 291 . 012 , 66
Capítol 2 : Corrents en béns i servicis - 34 . 823 , 53 20 . 167 , 59 20 . 167 , 60 - 75 . 158 , 72
Capítol 3 : Financers - 79 , 20 160 , 56 - 239 - 76 239 , 76
Capítol 4 : Transf. corrents 15 . 219 , 60 17 . 410 . 855 , 90 3 . 326 . 962 , 37 2 . 283 . 275 , 88 184 . 008 , 58 23 . 220 . 322 , 33
Capítol 6 : Inversions - 11 . 597 , 67 2 . 725 , 91 4 . 000 , 00 - 18 . 323 , 58
Capítol 7 : Transf. capital - - - 353 , 00 - 353 , 00
Capítol 8 : Actius financers - 738 , 00 56 , 00 - - 794 , 00
Total general 15 . 219 , 60 17 . 702 . 180 , 62 3 . 373 . 563 , 39 2 . 331 . 231 , 86 184 . 008 , 58 23 . 606 . 204 , 05