Seu electrónica

Comissió Executiva Central

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

La Comissió Executiva Central és un òrgan rector i de participació institucional de l'Administració General de l'Estat i dels interlocutors socials. Té la seua seu en Madrid , en l'edifici dels Servicis Centrals del Servici Públic d'Ocupació Estatal, carrer Condesa de Venadito, n.º 9 .

Funcions:

Correspon a la Comissió Executiva Central:

  1. a) Supervisar i controlar l'aplicació dels acords adoptats pel Consell General.
  2. b) Proposar les mesures que s'estimen necessàries per al millor compliment de les finalitats de l'organisme.
  3. c) Conocer con antelación, salvo en caso de urgencia, cuantas cuestiones hayan de ser sometidas al conocimiento o decisión del Consejo General.
  4. d) Informar el orden del día de las reuniones a celebrar por el Consejo General.
  5. e) Acordar la inclusión de puntos en el orden del día de las sesiones ordinarias del Consejo General.
  6. f ) Exercir les funcions que li delegue el Consell General.
  7. g) Qualsevol altra competència que legal o reglamentàriament se li atribuïsquen.