Seu electrónica

Comissions Executives Territorials

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Les Comissions Executives Territorials, d'àmbit autonòmic, són òrgans territorials de participació institucional en el Servici Públic d'Ocupació Estatal.
Les Comissions Executives Territorials tindran la seua seu en la capital de la comunitat autònoma corresponent, o on s'establisca en el si de la mateixa.

Funcions:

Correspon a les Comissions Executives Territorials:

  1. a) Conéixer els acords del Consell General i de la Comissió Executiva Central.
  2. b) Velar por el cumplimiento de dichos acuerdos a nivel autonómico, provincial e insular.
  3. c) Proposar al Consell General i Comissió Executiva Central les mesures necessàries amb vista al millor compliment de les seues finalitats.
  4. d) Quantes altres funcions se'ls atribuïsquen.