Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Consell General

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

El Consell General del Servici Públic d'Ocupació Estatal és un òrgan rector i de participació institucional de l'Administració General de l'Estat i dels interlocutors socials.
Té la seua seu en Madrid , en l'edifici dels Servicis Centrals del Servici Públic d'Ocupació Estatal, carrer Condesa de Venadito, n.º 9 , sense perjuí que es puguen celebrar reunions en altres llocs i localitats.

Funcions:

Correspon al Consell General:

      a) Informar la participació del Servici Públic d'Ocupació Estatal en el Programa Anual de Treball del Sistema Nacional d'Ocupació.

      b) Informar l'avantprojecte de pressupost d'ingressos i gastos de l'organisme.

      c) Aprovar la Memòria anual per a la seua elevació al Govern.

      d) Proposar mecanismes per a la coordinació i cooperació del Servici Públic d'Ocupació Estatal i els Servicis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes en el marc del Sistema Nacional d'Ocupació, especialment el referit a la coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les prestacions per desocupació.

      i) Efectuar el seguiment dels informes, propostes i recomanacions del Consell General del Sistema Nacional d'Ocupació en relació amb el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

      f) Proposar la realització d'investigacions, estudis i anàlisis sobre la situació del mercat de treball, així com mesurades per a la modernització i millora del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

      g) Qualssevol altres competències que legal o reglamentàriament se li atribuïsquen.