Seu electrónica

Direccion General

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Director General:
Don Gerardo Gutiérrez Ardoy.

C/ . Condesa de Venadito, 9 - 28027 - MADRID .

Centralita: 91 585 98 88
Teléfonos: 91 585 98 25 / 26 / 32 .
Fax: 91 408 00 17

La Direcció general del Servici Públic d'Ocupació Estatal assumirà les competències de planificació, direcció, control i inspecció de les activitats de l'organisme per al compliment de les seues finalitats.

El Director/a General del Servicio Público de Empleo Estatal, que asumirá la representación legal del mismo, será nombrado y separado de su cargo por real decreto, acordado en Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro/a del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A la Dirección General se adscribirá una Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado.

De la Direcció general depenen els següents òrgans, amb nivell orgànic de subdirecció general:

      a) Subdirecció General de Recursos i Organització.

      b) Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica.

      c) Subdirecció General de Gestió Financera.

      d) Subdirecció General d'Estadística i Informació.

      e) Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

      f) Subdirecció General de Prestacions per Desocupació.

      g) Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació.

En cas d'absència, vacant o malaltia, el Director general serà substituït pels subdirectors generals, pel mateix orde en què figuren en l'apartat anterior.