Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirecció General de Gestió Financera

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirector General:
D. Jaime Noguerales Wandelmer

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 16 03 / 04
Fax: 91 585 98 86

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

 a) Efectuar la preparació i seguiment dels contractes administratius i contractes privats que celebre el Servici Públic d'Ocupació Estatal, així com l'inventari mobiliari i immobiliari.

b) L'exercici de les funcions relatives a la gestió pressupostària, comptable i financera del Servici Públic d'Ocupació Estatal.

c) Preparar i confeccionar l'avantprojecte de pressupostos d'ingressos i gastos, tramitar els expedients de modificacions pressupostàries i realitzar el seguiment de l'execució del pressupost.

d) Efectuar la gestió i control de la comptabilitat a la qual està subjecta l'execució del pressupost aprovat, així com la preparació del compte anual de liquidació.

i) Gestionar la tresoreria, habilitant els pagaments de l'exercici de l'activitat institucional finançada amb el pressupost autoritzat, així com supervisar totes les comptes amb les que opera l'organisme.

f) Realitzar la coordinació financera i de gestió de les ajudes de fons de procedència europea, garantint la presentació de les justificacions de les accions realitzades, corresponents a formes d'intervenció comunitària de titularitat del Servici Públic d'Ocupació Estatal, així com el seguiment del cofinançament europeu.

g) En relació amb les comunitats autònomes correspon a esta Subdirecció General l'exercici de la coordinació financera dels crèdits de les subvencions gestionades, distribuïts anualment per la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals, mitjançant l'aplicació dels criteris objectius de distribució a les dotacions pressupostàries a tal fi habilitades, així com la tramitació econòmica-administrativa dels reglamentaris lliuraments de fons.

h) El control i seguiment financer-pressupostari dels convenis de col·laboració que subscriga l'organisme.

i) Establir el pla de necessitats de mitjans materials i la seua assignació i distribució.