Seu electrónica

Subdirecció General de Polítiques Actives d'Ocupació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirectora General:
Sra. Belén Rebollo Moral

C/ . Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 16 10 / 11
Fax: 915859753

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

      a) Elaborar propostes normatives i de desenvolupament en matèria de promoció d'ocupació, intermediació laboral i de formació per a l'ocupació, així com la seua avaluació i actualització i la proposta d'objectius, estratègies i metodologia d'actuacions en col·laboració amb les comunitats autònomes i interlocutors socials.

      b) Efectuar la gestió i seguiment dels programes de polítiques actives en matèria d'ocupació, intermediació laboral i formació per a l'ocupació que li corresponen normativament, així com l'establiment dels processos de gestió i suport a la mateixa, en els territoris en els quals no s'ha produït el traspàs de competències.

      c) Elaborar plans de control en l'àmbit de les seues competències, en matèria d'ocupació, intermediació laboral i de formació per a l'ocupació, així com proposar objectius i actuacions conjuntes amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

      d) Programar i justificar les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu, en matèria d'ocupació i formació.

      i) Tramitar els procediments de reintegraments i sancionadors.

      f) Efectuar la gestió, seguiment i control dels incentius a la contractació a través de les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social i de la gestió dels fons i de les accions formatives que li corresponguen.

      g) Dissenyar els models oficials de contractes de treball d'acord amb la normativa reguladora dels mateixos, així com determinar els continguts de la informació i garantir el registre de les comunicacions de les contractacions efectuades en tot el territori de l'Estat.

      h) Elaborar i proposar les normes i informes sobre el Sistema Nacional de Qualificacions Professionals en col·laboració amb altres Departaments ministerials afectats.

      i) Elaborar i actualitzar els Certificats Professionals i les proves d'avaluació, així com efectuar el registre general d'aquests Certificats de Professionalitat expedits i de les acreditacions parcials en col·laboració amb altres departaments ministerials afectats.

      j) Coordinar la xarxa de Centres de Referència Nacional en col·laboració amb altres Departaments ministerials afectats.

     k) La coordinació que corresponga en relació amb la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE).

      l) Elaborar i proposar el Pla d'Activitats i pressupost anual de la Xarxa EURES-Espanya en coordinació amb els Servicis Públics d'Ocupació autonòmics.