Seu electrónica

Subdirecció General de Recursos i Organització

Imagen lectura fácil Lectura fácil

 

Subdirector/a General:
Sra. Aurora Diz Monjo

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 93 33
Fax: 91 585 95 48 .

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

      a) Les funcions del Servici Públic d'Ocupació Estatal quant a planificació, ordenació i gestió dels recursos humans, inclosos els plans de millora del rendiment i formació, l'acció social, règim disciplinari, habilitació de personal, relacions amb els representants sindicals, i acordar l'execució de les resolucions judicials en matèria de personal, així com garantir el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

      b) Determinar les necessitats d'inversió nova i de reposició d'obres, manteniment de les dependències del Servici Públic d'Ocupació Estatal, O.A.; règim interior; i registre i arxiu general.

      c) Coordinar la relació de les unitats que componen l'estructura perifèrica amb les àrees de l'estructura central, proposar els objectius i pla de treball a nivell perifèric del Servici Públic d'Ocupació Estatal i efectuar el seu seguiment, així com determinar els mitjans necessaris per al compliment de les seues finalitats.

      d) Implantar i desenvolupar el Pla de Qualitat i de Millora Contínua a través de l'organització i sistematització dels processos i procediments de gestió del Servici Públic d'Ocupació Estatal, en el marc de qualitat adoptat per l'Administració General de l'Estat.

Inspecció de Servicis:

Baix la dependència orgànica i funcional d'esta Subdirecció General, s'establix la unitat d'Inspecció de Servicis del Servici Públic d'Ocupació Estatal amb el nivell orgànic que es determine en la relació de llocs de treball, sense perjuí de les atribucions pròpies de la Inspecció General de Servicis del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.