COBRO EL PARO, ?QU? OCURRE SI RECHAZO UNA OFERTA DE EMPLEO O UN CURSO DE FORMACI?N ALEGANDO QUE ESTUDIO O QUE CUIDO DE MI HIJO/A?

Estar estudiando o tener hijos o hijas menores no son causas que justifiquen el rechazo de ofertas de empleo o cursos de formación.

Si vostè és una persona beneficiària de prestacions, una de les seves obligacions és cercar activament ocupació i complir les exigències del compromís d'activitat que s'inclou en la sol·licitud de la seva prestació.

El citat compromís comprèn acceptar col·locacions adequades i participar en accions que augmentin les seves possibilitats de col·locació (la formació professional entre elles).

El rebuig d'una oferta d'ocupació adequada o d'un curs de formació, sense causa justificada, està considerat com a infracció greu de les persones beneficiàries i sol·licitants de prestacions. Aquesta infracció se sanciona amb la pèrdua de la prestació tres mesos la primera vegada, sis mesos si es reincideix una segona vegada i amb l'extinció de la prestació si hi ha una tercera vegada.

És obligatori justificar la cerca activa d'ocupació i la participació en les accions de millora de l'ocupabilidad que es corresponguin amb la seva professió habitual o les seves aptituds formatives, segons el determinat en l'itinerari d'inserció. No obstant això, serà voluntària per a les persones beneficiàries de prestacions contributives durant els trenta primers dies de percepció, i la no participació en les mateixes, no comportarà sanció.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.