Seu electrónica

Cobraré parada o subsidi si tinc accions o participacions en una societat mercantil per a la qual no realitze activitat alguna?

La percepció d'una prestació contributiva és compatible amb la titularitat d'accions o participacions d'una societat mercantil.

Si està percebent el subsidi per desocupació, serà compatible si vosté seguix sense superar el límit individual de rendes, és a dir, que els seus ingressos no siguen superiors a el 75 % del salari mínim interprofessional (SMI), exclosa la part proporcional de dos pagues extraordinàries (quanties per a enguany), en les quals s'inclourien els rendiments derivats de la titularitat d'eixes accions o participacions. A més, haurà de seguir justificant les responsabilitats familiarsque es van tindre en compte, si escau, per a accedir al subsidi.