QUINES SITUACIONS SÓN INCOMPATIBLES AMB LA RENDA AGRÀRIA?

La renda agrària és incompatible amb:

 • L'obtenció de rendes de qualsevol naturalesa que en còmput anual, superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent excloses les pagues extraordinàries.
 • El cobrament d'altres prestacions o subsidis per desocupació o la renda activa d'inserció.
 • Les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguen incompatibles amb el treball o que siguen compatibles i superen en càlcul anual el salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.
 • La condició de la persona treballadora o del seu cònjuge de persona propietària, arrendatària, parcera o titular per concepte semblant, d'explotacions agropecuàries, les rendes de les quals superen en càlcul anual el salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.
 • La realització simultània d'un treball per compte propi o aliena. No obstant açò, quan així ho establisca un programa de foment de l'ocupació, les persones beneficiàries de la renda agrària majors d'anys 52 podran voluntàriament compatibilitzar-la amb el treball per compte d'altri i tindran les següents possibilitats:
  • Si el treball està enquadrat en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social (SEASS), el Servici Públic d'Ocupació Estatal abonarà a la persona treballadora el % 50 de l'import de la renda agrària i el % 50 de l'import de la quota fixa (cotització) al SEASS.
  • Si el treball està enquadrat en un règim diferent, solament abonarà el % 50 de la renda agrària.
  • Si la realització del treball exigix trasllat de residència (dins d'Andalusia i Extremadura ), es podrà sol·licitar l'abonament de tres mesos de la renda agrària en un pagament únic.

Més informació sobre la renda agrària en: “Soc una persona treballadora del camp”.