Seu electrónica

Si incomplisc una obligació cobrant la parada o el subsidi, quins documents puc aportar per a justificar-ho?

Si incomplix les seues obligacions com a persona beneficiària de prestacions per desocupació, a causa de la seua assistència a processos de selecció per a una oferta d'ocupació o accions de formació, orientació, reconversió o inserció professional, podrà justificar l'incompliment mitjançant certificat segellat i firmat per l'entitat corresponent.

Així mateix, (per la seua relació amb el punt tercer de l'article 37 i l'article 45 de l'Estatut dels Treballadors), podran ser justificades totes aquelles situacions que es contemplen en aquests articles per a absentar-se del treball, per exemple, la incapacitat temporal (justificada mitjançant documentació emesa pel Sistema Públic de Salut) o el compliment d'un deure públic inexcusable (mitjançant document emès per l'òrgan convocant).

Recorde que en l'el cas d'incompliment d'una obligació que estiga justificat, ha de presentar-se en l'oficina de prestacions de forma immediata a la finalització de la causa que ho va provocar.