Seu electrónica

Obligacions, infraccions i sancions

Les persones que perceben prestacions per desocupació han de complir una sèrie d'obligacions establides en la llei.

L'incompliment d'estes obligacions suposa cometre infraccions que se sancionaran d'acord amb les lleis vigents.

 

 1. Cotitzar per l'aportació corresponent a la contingència de desocupació.
 2. Proporcionar la documentació i informació que s'establisca reglamentàriament per al reconeixement, suspensió, extinció o represa del dret a les prestacions. A més, comunicar als servicis públics d'ocupació autonòmics i al Servici Públic d'Ocupació Estatal, el domicili per a rebre notificacions i, si hi ha canvi de domicili, comunicar este canvi en el moment en què es produïsca.
 3. Participar en els programes d'ocupació o en accions de promoció, formació o reconversió professionals, que establisquen els servicis públics d'ocupació o les agències de col·locació (quan estes desenvolupen activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells). Així com acceptar la col·locació adequada que els servicis públics d'ocupació o aquestes agències li hagen oferit.
 4. Renovar la demanda d'ocupació en la forma i dates indicades en el document de renovació de la demanda. Així mateix, presentar-se, si ha sigut citat prèviament, davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal, els servicis públics d'ocupació autonòmics o les agències de col·locació (quan estes desenvolupen activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells).
 5. Sol·licitar la baixa en les prestacions per desocupació perquè es produïxen situacions que donen lloc a la suspensió o extinció de les mateixes, o perquè es deixen de reunir els requisits exigits per a seguir percebent-les, en el moment en què es produïsquen aquestes situacions.
 6. Retornar les quantitats que el Servici Públic d'Ocupació Estatal haja abonat indegudament.
 7. Retornar, en el termini de cinc dies, als servicis públics d'ocupació, o si escau, a les agències de col·locació (quan estes desenvolupen activitats en l'àmbit de col·laboració amb aquells), el justificant d'haver-se presentat en el lloc i la data indicats per a cobrir l'oferta d'ocupació que li hagen oferit.
 8. Inscriure's com a demandants d'ocupació, mantindre la inscripció i complir les exigències de l'acord d'activitat, en els termes establits en l'article 41 del Text Refós de la Llei 3 / 2015 , de 23 de octubre, d'Ocupació.
 9. Buscar activament ocupació i participar en accions per a augmentar les possibilitats d'ocupació que, si escau, indiquen els servicis públics d'ocupació competents, dins d'un itinerari d'inserció.

Les persones beneficiàries de prestacions justificaran davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal i els servicis públics d'ocupació autonòmics, quan se'ls sol·licite, les actuacions que hagen realitzat dirigides a la cerca activa d'ocupació, la seua volta al mercat laboral o a la millora de les seues possibilitats d'ocupació. Esta acreditació s'efectuarà en la forma en què estos organismes acorden en el marc de la mútua col·laboració. Si no s'acredita, es considerarà que no es complix l'acord d'activitat.

No obstant açò, durant els primers trenta dies en què es perceben prestacions contributives, serà voluntari participar en les accions de millora de les possibilitats d'ocupació que es corresponguen amb la seua professió habitual o les seues aptituds formatives, segons el determinat en l'itinerari d'inserció. La no participació no comportarà sanció.

Infraccions lleus:

 1. No presentar-se davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal en la forma i data indicades, excepte causa justificada, quan haja sigut citat o citada prèviament.
 2. No presentar-se davant els servicis públics d'ocupació o les agències de col·locació(quan estes desenvolupen activitats en l'àmbit de la col·laboració amb aquells), excepte causa justificada, si ha sigut citat o citada prèviament.
 3. No retornar en termini, excepte causa justificada, al servici públic d'ocupació o, si escau, a les agències de col·locaciósense finalitats lucratives, el corresponent justificant d'haver comparegut en el lloc i data indicats per a cobrir les ofertes d'ocupació facilitades per aquells.
 4. No complir les exigències de l'acord d'activitat, excepte causa justificada, sempre que la conducta no estiga qualificada com una altra infracció lleu o greu.
 5. No facilitar als servicis públics d'ocupació la informació necessària per a poder rebre notificacions i comunicacions.

  Les citacions o comunicacions efectuades per mitjans electrònics seran vàlides a l'efecte de notificacions sempre que les persones treballadores hagen donat prèviament el seu consentiment.

 6. No complir, excepte causa justificada, el requisit de mantindre la inscripció com a demandant d'ocupació, exigit per a continuar percebent la prestació.

Infraccions greus:

 1. No comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal, llevat que existisca causa justificada, la baixa en les prestacions en el moment en què es produïsquen situacions que donen lloc a la incompatibilitat, la suspensió o l'extinció del dret a la prestació, o si es deixen de reunir els requisits necessaris per a percebre la prestació quan, per qualsevol d'estes causes, la prestació s'haja percebut indegudament.
 2. Rebutjar una oferta d'ocupació adequada, tant si és oferida pels servicis públics d'ocupació, com per les agències de col·locació (quan estes desenvolupen activitats en l'àmbit de la col·laboració amb aquells), excepte causa justificada.
 3. Negar-se a participar en els treballs de col·laboració social o en programes d'ocupació, inclosos els de inserció professional, o en accions de promoció, formació o reconversió professional, oferits pels servicis públics d'ocupació, excepte causa justificada. Així com en les accions d'orientació i informació professional oferides per les agències de col·locació (quan desenvolupen activitats en l'àmbit de la col·laboració amb aquells).

Infraccions molt greus:

 1. Actuar fraudulentament amb la finalitat d'obtindre prestacions indegudes o superiors a les quals corresponguen, o perllongar indegudament el seu gaudi mitjançant l'aportació de dades o documents falsos, la simulació de la relació laboral i l'omissió de declaracions legalment obligatòries o altres incompliments que puguen ocasionar percepcions fraudulentes.
 2. Compatibilitzar la sol·licitud o el percebo de prestacions o subsidis per desocupació, així com la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms amb el treball per compte propi o aliena, excepte en el cas del treball a temps parcial, en els termes previstos en la normativa corresponent.
 3. Posar-se d'acord amb l'empresari o l'empresària per a obtindre indegudament qualsevol prestació de la Seguretat Social.
 4. No destinar o desviar les quantitats que es perceben de prestació per desocupació d'acord amb l'establit en els programes de foment d'ocupació.

Lleus:

 • 1 ª. Infracció. Pèrdua de 1 mes de prestacions.
 • 2 ª. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de prestacions.
 • 3 ª. Infracció. Pèrdua de 6 mesos de prestacions.
 • 4 ª. Infracció. Extinció de prestacions.

S'aplicaran estes escales a partir de la primera infracció i quan, entre una infracció lleu i l'anterior, no hagen passat més de 365 dies, amb independència del tipus d'infracció.

Greus:

 • 1 ª. Infracció. Pèrdua de 3 mesos de prestacions.
 • 2 ª. Infracció. Pèrdua de 6 mesos de prestacions.
 • 3 ª. Infracció. Extinció de prestacions.

No obstant l'escala anterior, se sancionarà amb l'extinció de la prestació, el no comunicar, excepte causa justificada, les baixes en les prestacions en el moment en què es produïsquen situacions que donen lloc a la suspensió o extinció del dret, o quan es deixen de reunir els requisits per al dret a percebre-les, quan per qualsevol d'aquestes causes s'haja percebut indegudament la prestació.

S'aplicaran estes escales a partir de la primera infracció i quan, entre una infracció greu i l'anterior, no hagen passat més dels 365 dies, amb independència del tipus d'infracció.

Molt greus:

En el cas de les prestacions o subsidis per desocupació o de la prestació per cessament d'activitat de la persona treballadora autònoma, les infraccions molt greus se sancionaran amb l'extinció.

Igualment, se'ls podrà excloure del dret a percebre qualsevol prestació econòmica i, si escau, ajuda de foment d'ocupació durant un any, així com del dret a participar durant eixe període en formació professional per a l'ocupació.

No obstant les sancions anteriors, si no es complixen les obligacions i açò afecta al compliment i conservació dels requisits que donen dret a la prestació, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) podrà suspendre provisionalment aquesta prestació fins que la resolució administrativa siga definitiva.

Independentment de la imposició de la sanció, es retornaran les quantitats percebudes indegudament.