Seu electrónica

Estic cobrant la parada i vaig oblidar renovar la demanda, quines conseqüències podria tindre en la meua prestació per desocupació?

Per a percebre les prestacions per desocupació és obligatori inscriure's com a demandant d'ocupació i renovar la demanda mentre estiga cobrant aquestes prestacions.

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) suspendrà l'abonament de les prestacions durant els períodes en els quals les persones beneficiàries no figuren inscrites com a demandants d'ocupació en el Servici Públic d'Ocupació i ho reprendrà a partir de la data en què acrediten la nova inscripció, prèvia compareixençadavant el SEPE, llevat que procedisca el manteniment de la suspensió de la prestació o la seua extinció per alguna de les causes previstes en la norma.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.