Seu electrónica

Estic cobrant la parada i vaig rebre una carta en la qual m'indiquen que m'han iniciat un procediment sancionador per incomplir les meues obligacions i una suspensió cautelar del pagament. Què he de fer?

Si no està d'acord amb la infracció que li comuniquen en la carta i la proposta de sanció, pot presentar en l'oficina d'ocupació un escrit d'al·legacions.

Per a presentar-ho té un termini de quinze dies hàbils des de l'endemà a la notificació de la comunicació de la sanció i pot aportar la documentació que considere oportuna per a recolzar les seues al·legacions.

Posteriorment, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) dictarà una resolució estimant o no aquestes al·legacions.

Contra esta resolució, podrà presentar escrit de reclamació prèvia en el termini d'un mes des de la notificació d'aquesta resolució.

Si finalment, no està tampoc d'acord amb la resolució de la reclamació prèvia, podrà interposar una demanda davant el Jutjat social.

En el cas d'estar conforme des del principi amb la infracció i la proposta de sanció, pot deixar transcórrer el termini de quinze dies hàbils esmentat en el primer paràgraf sense presentar al·legacions i esperar al fet que acabe el procediment per resolució administrativa.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.