COBRE LA PARADA I EM DESCOMPTEN L'IRPF, PER QUÈ I COM ES CALCULA EIXE DESCOMPTE?

La retenció de l'IRPF es produïx perquè les prestacions per desocupació són considerades com una renda subjecta a tributació segons la legislació fiscal.

El tipus de retenció a compte s'establix segons l'import total que vaja a rebre en concepte de prestacions de desocupació prevista per a l'any natural en curs i en funció de les dades que vosté va facilitar a l'oficina de prestacions, relatius a les seues circumstàncies personals i familiars, per a tindre dret a deduccions segons la legislació fiscal vigent a cada moment.