Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Com és la meua cotització cobrant la parada?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Mentre estigues percebent la prestació per desocupació, l'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social ho realitza el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Este assumix l'aportació empresarial i et descomptarà de l'import de la seua prestació el % 100 de la quota que et corresponga.

Si has accedit a la prestació per l'extinció del seu contracte de treball, cotitzaràs a la Seguretat Social per les contingències comunes de: jubilació, invalidesa permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, protecció a la família i assistència sanitària. No cotitzaràs per desocupació, accident de treball i malaltia professional, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.

La base de cotització a la Seguretat Social de la prestació per desocupació serà la mateixa que la base reguladora d'esta, independentment dels topalls que s'apliquen a la quantia mensual d'aquesta prestació.

Si eres una persona treballadora per compte d'altri agrària fixa o fixa discontínua, el SEPE es fa càrrec del 73 50 , % de l'aportació a la Seguretat Social, sent el 26 50 , per cent restant a càrrec del treballador i descomptant-se de la quantia de la prestació

Si reprens la prestació després d'haver-la suspès o optes per una nova prestació que s'haja pogut generar, les bases de cotització són les de la prestació que es reprèn o les de la nova, respectivament. Respecte a la cotització, l'abonament de l'aportació empresarial ho efectuarà el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) íntegrament i l'aportació corresponent al treballador serà íntegra a càrrec d'este.