Seu electrónica

Com és la meua cotització cobrant la parada?

Mentre estiga percebent la prestació per desocupació, l'ingrés de les cotitzacions a la Seguretat Social ho realitza el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Este assumix l'aportació empresarial i li descomptarà de l'import de la seua prestació el % 100 de la quota que li corresponga.
Si ha accedit a la prestació per l'extinció del seu contracte de treball, cotitzarà a la Seguretat Social per les contingències comunes de: jubilació, invalidesa permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, protecció a la família i assistència sanitària. No cotitzarà per desocupació, accident de treball i malaltia professional, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.
La base de cotització a la Seguretat Social de la prestació per desocupació serà la mateixa que la base reguladora d'esta, independentment dels topalls que s'apliquen a la quantia mensual d'aquesta prestació.
Si és una persona treballadora per compte d'altri agrària fixa o fixa discontínua, el SEPE es fa càrrec del 73 50 , % de l'aportació a la Seguretat Social que li corresponga a vosté, per la qual cosa no se li descomptarà de la prestació.
Si reprèn la prestació després d'haver-la suspès o opta per una nova prestació que s'haja pogut generar, les bases de cotització són les de la prestació que es reprèn o les de la nova, respectivament.