ESTIC COBRANT LA PARADA, QUINS DESCOMPTES ES PODEN APLICAR AL SEU IMPORT?

De l'import de la seua prestació per desocupació pot descomptar-se:

  • La retención del IRPF, establecida por la legislación fiscal vigente en cada momento, según el importe total anual que vaya a percibir en concepto de prestaciones de desempleo.
  • L'aportació a la Seguretat Social, ja que durant la prestació per desocupació el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social, assumint l'aportació empresarial i descomptant de la quantia de la prestació l'aportació de la persona treballadora, qui assumix el pagament de el 100 % de la quota que li corresponga.

En el cas de les persones treballadores fixes del Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social la reducció serà del 73 50 , %.

  • Un orde d'embargament.
  • La compensació d'una quantitat que puga deure al Servici Públic d'Ocupació Estatal per haver percebut indegudament prestacions de desocupació.