Seu electrónica

Cobraré parada o subsidi si treball en una explotació agrària d'un membre de la meua família?

Si eres una persona treballadora agrícola en una explotació de la qual és titular un familiar amb qui convius, per a poder cotitzar i accedir a la protecció per desocupació, hauràs de provar que eres persona assalariada.

A estos efectes, es consideren familiars de la persona treballadora el seu cònjuge o parents per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau inclusivament (fills i filles, mare, pare, nets i netes, avis i àvies, germans i germanes, cunyats i cunyades, nores, gendres, sogre i sogra).

Més informació sobre prestacions per desocupació per a persones treballadores del camp en: “Soc una persona treballadora del camp".